Apostolische Mandaat en Goddelijke Regering

Moet een locale kerk onder apostolisch leiderschap staan? Het antwoord is absoluut ja. Een grote misleiding die de kerk beroofd heeft en veel apostolische bedieningen vernietigd heeft is dat wanneer iemand als apostel begint te functioneren, hij niet langer deel kon uitmaken van de locale kerk en zijn ontslag moest nemen zodat hij gebruikt kon worden voor het bredere lichaam van Christus.Deze misleiding berust op twee basis fouten:


  1. Er wordt vanuit gegaan dat het hoofd van de locale kerk een pastor moet zijn. In het Nieuwe Testament nochtans vindt men nergens dat de functie van pastor de eindverantwoordelijkheid draagt van de locale kerk. In de kerk van Antiochié, zien we dat het leiderschapsteam bestond uit vijf mannen en geen van hen was een pastor. Lees Handelingen 13: 1 “Nu waren er te Antiochië in de gemeente aldaar profeten en leraars, namelijk: Barnabas, Simeon, genaamd Niger, Lucius van Cyrene, Manaën, de zoogbroeder van Herodes, de viervorst, en Saulus”.

  2. Veel locale kerken hebben een volledig onbijbels leiderschap in de locale kerk welke bestaat uit één mans leiderschap. Dit wordt ingevuld door de functie van de pastor. Het Bijbels patroon is dat van een oudstenteam, die samen de locale vergadering van gelovigen leiden. Binnen dit team, is er één die als apostel functioneert. Hij is de senior oudste of visionair. De apostel neemt de plaats in van eindverantwoordelijke en van visionair, terwijl de andere oudsten de apostel toestaan betrokken te zijn in buitenkerkelijke of internationale activiteiten. De andere oudsten dragen de dagelijkse details van administratie en zorg.

Elke bediening zou een dichte verbondenheid moeten hebben met een apostel. De apostel draagt de hoogste locale autoriteit.


In 1 Corinthiërs 12: 28 lezen we “En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen”.


Wat betekent het dat apostelen eerst zijn?

Het woord eerst in het Grieks is “proton”, dat betekent de eerste in tijd, rang en orde. Het woord eerst betekent NIET dat apostelen beter zijn dan andere bedieningen en dat ze daarom zouden moeten heersen over hen. Alle vijf gaven vertegenwoordigen verschillende dimensies van de zalving van Christus en ze komen allemaal van God. Er is geen dimensie van Christus die superieur of inferieur is ten opzichte van een ander. Het is theologisch en praktisch niet aanvaardbaar en zelfs onmogelijk. Christus is volmaakt en bevat geen mindere of inferieure delen vergeleken met andere delen.


Het woord eerst duidt op een bijzonder eigenschap van de apostolische gave. Er is een doorbraak vermogen die niet zo krachtig gemanifesteerd wordt in de andere gaven. Wanneer God in een nieuw gebied beweegt, in een frisse reformatie beweging ten einde de kerk en de wereld te herstructureren, dan zet Hij de eerste zalving vrij, welke de apostolische zalving is. Daarom zien we kerk planting en pionier projecten die door de apostelen geleid worden. Vandaag interpreteren we vaak zendingswerk als apostolisch, maar dat is niet altijd waar. Het is zelfs aanvaard dat apostelen moeten reizen en zendingswerk moeten doen. We zien dit trouwens in het leven van Paulus, de apostel, maar eerst en vooral zijn apostelen regeerders in plaats van reizende bedieningen. In het leven van Petrus bijvoorbeeld zien we dat hij in de kerk in Jeruzalem bleef en een leiderschapspositie daar had. De apostel Paulus oefende apostolische regering uit in veel gebieden, financieel in de kerk te Corinthe, bestraffend en disciplinerend in de kerken van Galaten. We zien dat Paulus leiderschap aanstelde door middel van delegeren. Dit zien we in de pastorale brieven aan Timoteus en Titus en hij verklaarde zelfs aan de kerk in Rome dat ze de apostolische gave nodig hadden. In Romeinen 1: 11-12 verklaarde Paulus “Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij”. Paulus had de kerk in Rome niet persoonlijk geplant maar hij onderwees hen en erkende zelf dat deze kerk apostolische regering nodig had.


Apostelen en mandaat

Apostelen zijn degenen die een specifiek mandaat van God dragen. Dit betekent dat God hen een specifieke taak gegeven heeft voor een specifieke tijd en soms zelfs voor een specifiek gebied. Geestelijk betekent het dat God apostelen het wettelijke recht en de macht gegeven heeft ten einde een mandaat uit te oefenen. Dat mandaat is herkend in de hemelse gewesten. Daarom zegt Paulus ook dat hij niet kan werken in het gebied van een ander. Dit betekent dat een andere man het mandaat draagt voor dat gebied. Er kunnen trouwens verschillende mandaatdragers zijn in een gebied. De geestelijke wereld begrijpt het principe van mandaat. Zij wisten wie het mandaat droeg in Handelingen 19. De demonen schreeuwden, “we kennen Christus en we kennen Paulus, maar wie zijt gij?” De vraag die gesteld werd had te maken met het recht, de autoriteit waarbij iemand opereert. Hadden de zonen van Skevas een mandaat waarin ze werkten? Het duidelijke antwoord was “neen”.

Handelingen 19: 13-16 “En ook enige van de rondreizende Joodse geestenbezweerders waagden het over hen, die zulke boze geesten hadden, de naam van de Here Jezus te noemen met de woorden: Ik bezweer u bij de Jezus, die Paulus predikt. Het waren nu zeven zonen van een zekere Skevas, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zeide tot hen: Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij? En de mens, in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten”.


De vraag hield in of deze mensen een mandaat hadden waardoor ze opereerden of dat ze werkten onder een specifiek mandaat. In het tweede geval, zouden ze gewerkt hebben in gedelegeerde autoriteit. De conclusie van het verhaal toont ons duidelijk dat deze mensen de vraag niet correct konden beantwoorden en daarom werden ze door de machten der duisternis overmeesterd.


Het is ook belangrijk te begrijpen dat er verschillende soorten mandaat in de Bijbel voorkomen. We ontdekken dat Nehemia het mandaat ontving om de muren van Jeruzalem te herbouwen terwijl Jozua het mandaat kreeg om bezit te nemen van het land. Mozes bevrijdde het volk uit slavernij en leidde hen in de woestijn. Het is God die kiest en Zijn mannen aanstelt, geen instituut, organisatie of denominatie. God geeft een mandaat aan een man of zelfs aan een vrouw. Deze mensen die door God aangesteld zijn dragen geestelijke autoriteit. Mozes droeg de staf als een teken van zijn autoriteit. De strijd tegen Amalek werd niet gewonnen door een menigte, door strategie of sterkte van Israel maar eerder door de armen van Mozes die uitgestrekt waren. Dit was een erkenning van Gods gedelegeerde autoriteit door het leven van Mozes heen.


Waar in de Bijbel vinden we bewijs dat we ons moeten onderwerpen aan een apostolisch mandaat?

Apostelen geven correctie en directie aan de kerk in Corinthe en ook in het boek Handelingen. We lezen de volgende Schriftgedeelten:


2 Corinthiërs 10: 8-9 “Want al ging ik nog iets verder in het roemen op onze bevoegdheid, die de Here gegeven heeft om u op te bouwen en niet om af te breken, ik zou niet beschaamd uitkomen. Anders kon het de schijn hebben, dat ik u met mijn brieven vrees wilde aanjagen”.


2 Corinthiërs 13: 6 “Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet verwerpelijk zijn”.


Handelingen 14: 23 “ En nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden aangewezen, droegen zij hen onder bidden en vasten de Here op, in wie zij geloofd hadden”.


We need apostles to discern what is going on spiritually in a city, like Paul entered Athens and saw.


Handelingen 17: 16 “En terwijl Paulus te Athene op hen wachtte, werd zijn geest in hem geprikkeld, toen hij zag, dat de stad zo vol afgodsbeelden was”.


Handelingen 13: 6-12 “En na het gehele eiland doorgetrokken te zijn tot aan Pafos, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Barjezus; hij hield zich op bij de landvoogd Sergius Paulus, een verstandig man. Deze begeerde het woord Gods te horen en liet Barnabas en Saulus tot zich roepen. Maar Elymas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, verzette zich tegen hen en trachtte de landvoogd van het geloof afkerig te maken. Doch Saulus, anders gezegd Paulus, vervuld met de heilige Geest, zag hem scherp aan, en zeide: Zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien? En nu, zie, de hand des Heren keert zich tegen u, en gij zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien. En terstond viel op hem donkerheid en duisternis, en rondtastende zocht hij iemand om hem bij de hand te leiden. Toen de landvoogd zag, wat er gebeurd was, kwam hij tot geloof, zeer getroffen door de leer des Heren”.


Handelingen 19: 13-20 “En ook enige van de rondreizende Joodse geestenbezweerders waagden het over hen, die zulke boze geesten hadden, de naam van de Here Jezus te noemen met de woorden: Ik bezweer u bij de Jezus, die Paulus predikt. Het waren nu zeven zonen van een zekere Skevas, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zeide tot hen: Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij? En de mens, in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten. En dit werd bekend aan allen, Joden en Grieken, die te Efeze woonden, en vrees overviel hen allen, en de naam van de Here Jezus werd grootgemaakt; en velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. En enigen van degenen, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op vijftigduizend zilverstukken. Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker”.


Paulus vuurt Titus aan te kerk te onderwijzen en zich te onderwerpen aan hen die leiding over hen hebben en die in autoriteit staan over hen. Paulus gebruikt het Griekse woord “exousia”, dat goddelijke autoriteit inhoudt in tegenstelling tot wereldse regeerders en autoriteiten.


Titus 3: 1 “Herinner hen eraan, dat zij zich aan overheid en gezag onderwerpen, gehoorzaam, tot alle goed werk bereid zijn...”


2 Corinthiërs 13: 10 “Hierom schrijf ik dit uit de verte, om bij mijn komst niet streng te moeten optreden naar de bevoegdheid, die de Here mij heeft gegeven om op te bouwen en niet om af te breken”.


De wortel woorden in Hebreeuws, Aramees en Grieks wijzen allemaal naar dezelfde strekking waarin Paulus spreekt over hen gehoorzamen die God over Zijn volk heeft aangesteld. We gehoorzamen Gods autoriteit en wijze van werken. We gehoorzamen de wereld in algemene zaken en zoveel mogelijk voor zover de wereld niet tegen het Woord van God ingaat. Bijvoorbeeld als de wereldse regering zou eisen dat ik moet buigen voor een afgod, dan zullen wij dat bevel niet gehoorzamen omdat het tegen het Woord van God ingaat.


Tot slot, hebben we gezien dat apostelen aan de kerk gegeven zijn ten einde verschillende belangrijke functies te vervullen:

  • Ze worden de eersten genoemd vanwege hun doorbraak zalving.

  • Ze zijn heersers in de geest en dragen autoriteit welke God op hun levens geplaatst heeft.

  • Elke locale kerk zou of een apostel als deel van hun leiderschapsteam moeten hebben of zich onderwerpen aan een apostolische opziener.

  • Er is niemand in het lichaam van Christus die op zichzelf kan staan. Iedereen moet iemand vinden als generaal of kapitein van het leger, die autoriteit delegeert, bescherming biedt, waakt en indien nodig correctie aanbrengt.


Lees meer over apostolisch mandaat in mijn boek “Hedendaagse Apostolische Reformatie”.


Onze boeken zijn momenteel uitverkocht. Laat het ons weten als u financieel of op een andere manier wilt helpen. Alle hulp is welkom!


God zegene U

Leo Maat

110 views2 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
Open-Heavens-Ministries-black-high-res.p

@openheavensministries

info@openheavens.nl

Oordeelsestraat 58

5111 PL Baarle-Nassau

the Netherlands

Sunday service at 2PM

Bible Study every Wednesday at 7PM on Facebook and YouTube. 

© 2020 by Open Heavens Ministries.