De Apostolische en Anti-Apostolische Beweging

Een anti-apostolische beweging doet zich opmerken. Daar waar het echte apostolische altijd bouwt en versterkt, is deze antileer een beweging die inspeelt op al die teleurgestelde christenen door te beweren dat je je aan niemand hoeft te onderwerpen.


E. Stanley Jones citeert in zijn dagboek “Triomferend leven”, op bladzijde 288 “Er zijn mensen die niet inzien dat het leven een gezamenlijk gebeuren is, ze beschouwen het leven als een privé-zaak. Het gevolg daarvan is dat ze voortdurend met anderen overhoop liggen. Ze willen alles naar hun eigen hand zetten, in plaats van zich aan te passen bij het geheel. Een kankercel is een cel die verlangt dat alles hem dienen zal in plaats van zelf het leven te dienen. Daardoor is het een ziekte. Vele mensen zijn een ziekte voor de maatschappij. Ze zijn er slechts op uit, iets te zoeken, dat ze kunnen krijgen van de gemeenschap, in plaats van te vragen wat ze kunnen geven of doen voor de gemeenschap”.


Deze anti-apostolische beweging is dus een kanker in het lichaam van Christus, die alle vorm van verantwoording afleggen aan elkander ondermijnt. De gevolgen zijn dat onstandvastige christenen, die geen Bijbels fundament hebben, deze praatjes geloven en bevestigd worden in hun teleurstellingen.


De gevolgen van deze valse leer is dat alle vorm van samenwerking wordt afgebroken door te beweren dat je noch aan elkander hoeft te onderwerpen, noch aan leiderschap. Hebreeën 13: 7 en 17.


Onbijbelse kerken

De oorzaak van veel teleurstelling en frustratie is dat veel kerken niet hun opdracht hebben begrepen. De gemeente behoort de christen te voeden, op te voeden, te trainen en...uit te zenden.

Het probleem is een status quo, waar christenen op een stoel zitten, geen ruimte krijgen om hun zalving te gebruiken en zo gefrustreerd raken met de leiders die hun taak niet verstaan.


Een Bijbelse kerk zal zijn leden trainen tot zelfstandige werkers die onder de leiding van Gods Geest nu hun eigen bediening gaan uitoefenen. Uit elke kerk worden dan nieuwe kerken gesticht, celdeling.


Het is deze onbekwaamheid om mensen in hun bestemming (erfenis) te brengen die velen hebben doen afhaken en zo openstaan voor kritiek op de huidige kerken. Ze spreken over een wekelijkse show, die wordt opgevoerd en als er geen visie is tot vermenigvuldiging dan vervalt men ook in een show, (voorstelling).


Kind en badwater

Je kunt het kind niet weggooien met het badwater, aldus een gezegde. Het feit dat vele kerkstructuren hebben gefaald is nog geen reden om niet meer in de lokale kerk te geloven. Als je de autoriteit van leiderschap niet meer accepteert, dan is elke poging tot bouwen tevergeefs. Dat vele leiders verkeerd zijn omgegaan met autoriteit, wil niet zeggen dat God geen autoriteit heeft ingesteld in Zijn kerk. Zie Spiritual Authority van Watchman Nee (ISBN 0-935008-35-7).


De blauwdruk van de gemeente

Het Nieuwe Testament geeft ons het model van de gemeente in verschillende beelden. Elk beeld benadrukt bepaalde aspecten zoals God bedoeld heeft dat we zouden functioneren ten opzichte van elkaar.


1. De gemeente: een plaats van eenheid en afhankelijkheid

1 Corinthiërs 12: 12-31: de gemeente als lichaam. Hier wordt gesproken van eenheid en afhankelijkheid.


Als je die ander niet nodig hebt dan behoor je niet tot het lichaam. Het is duidelijk dat elk lid aanvult wat die ander niet heeft, zodat wij voor elkander zouden zorgen.

Deel zijn van de universele kerk is niet zonder deelname aan de lokale expressie van de kerk. Als je beweert deel te zijn van de universele kerk en je onderwerpt je niet aan de lokale expressie van die universele kerk, dan zul je nooit tot je bestemming komen. De roeping en bestemming worden alleen gerealiseerd door middel van Gods huis, de lokale gemeente.

Paulus zond zichzelf niet uit maar werd vrijgezet door handoplegging, zegening, van de gezamenlijke oudsten te Antiochié. Zie Handelingen 13: 1-5.


2. De gemeente: een plaats van opvoeding

Het huisgezin van God is een ander beeld van Gods lokale gemeente. Efeze 2: 19 spreekt van “Huigenoten Gods, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten”.


Paulus spreekt over geestelijk vaderschap en vele opvoeders in 1 Corinthiërs 4: 14-16. Hij daagt hun uit hem te volgen in zijn wandel als christen.

Leiders moeten voorbeelden zijn voor de kinderen Gods, dat is hun gezag! 1 Petrus 5: 1-4.


ZONEN OF BASTAARDS

Hebreeën 12: 4-17 spreekt over het zoonschap dat alleen wordt bereikt door tuchtiging, correctie en training. Je door geestelijke vaders te laten tuchtigen is je onderwerpen aan hun richtlijnen en adviezen. Er is geen opvoeding mogelijk dan door vrijwillige onderwerping. Hij die zich niet “voegt” in Gods huis zal nooit een functionele steen worden maar een disfunctionele steen blijven. 1 Petrus 2: 1-10.


De wereld wacht op het openbaar worden van de zonen Gods (Romeinen 8: 19). Zonen zijn zonen vanwege het accepteren van vaderschap. Er is alleen zoonschap mogelijk door opvoeding en onderwerping. De zonen hebben autoriteit omdat ze onder autoriteit staan van geestelijke vaders.

De groei van geestelijke baby’s, Hebreeën 5: 11-14, de wording van kinderen, Johannes 1: 5, de opleiding tot zonen, Hebreeën 12: 7-11, het kan alleen door opvoeding en onderwerping om te groeien naar je bestemming, de functie en plaats van je roeping.


Velen zijn het slachtoffer van falend leiderschap waardoor ze niet getraind zijn en niet weten hoe ze zich moeten gedragen met hun zalving in Gods huis (1 Timoteus 3: 15).


3. De gemeente: een plaats van demonstratie

De algemene bestemming van de kerk is de veelkleurige wijsheid van God bekendmaken, in de eerste plaats aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, om daardoor het effect te zien in het natuurlijke.


Gods plan is niet alleen het individu te leiden door Zijn Geest, maar ook Zijn lokale kerk. Ieder in zijn locatie is deel van de grote opdracht.


De kracht van het gezamenlijk gebed, de gemeenschap der heiligen, het met elkander delen van de materiele zaken zoals in Handelingen 2: 42 is nog altijd Gods plan om zijn universele kerk te demonstreren in elke locatie.


De eendracht in een beleving, het breken van het brood, zodat ze in de gunst stonden bij heel het volk, is de demonstratie. De eendracht, verbondenheid, gedemonstreerd door de gemeente kan alleen als men zich kan onderwerpen aan wat de apostelen leren. Zie Handelingen 2: 42. Volharding bij het onderwijs der apostelen is simpel zich onderwerpen in wat hen werd geleerd en dat ook uitleven.


Als men durft te beweren dat men zich alleen aan Jezus onderwerpt en verder aan niemand anders, dan hebben we te maken met een anti-apostolische en anti-goddelijke leer die lijnrecht tegen het model ingaat van de Nieuw Testamentische gemeente.


4. De gemeente: een plaats van openbaring

Efeze 3: 18 “Zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus”.

Er zijn dimensies in de geest die alleen ervaren worden wanneer de heiligen tezamen komen.Deze dimensies ervaar je niet als je alleen bent. Ook hier is er de noodzaak om verbonden te zijn met geloofsgenoten. Er worden hier drie dingen genoemd:

 • de dimensies in de Geest, de breedte, lengte, hoogte en diepte

 • de liefde van Christus

 • vervuld worden tot alle volheid Gods.

Zonder verdere studie over deze zaken is het duidelijk dat het alleen mogelijk is wanneer het direct verbonden is aan een gezamenlijk beleven, die alleen wordt bereikt door acceptatie en onderwerping.


5. De gemeente, een plaats van training en verantwoording afleggen

Je kunt alleen getraind worden en opgeleid voor je roeping en bestemming als je de coaching van je leiders wilt accepteren. Het feit dat dit niet gebeurt in vele kerken is geen reden om Gods instelling overboord te gooien. Het is juist nu in de tijd van het herstel van de apostel dat deze trainingsfuncties worden hersteld.


Efeze 4: 11 spreekt van de vijf bedieningen om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon (werk van de bediening).

Leiders in de gemeente zouden deel moeten uitmaken van tenminste één van de vijf zalvingen (bekwaamheden). Elke levende cel vermenigvuldigt zichzelf, zo ook in Gods gemeente.


Wat een zegen is het om opgeleid te worden door een bedienaar die

 • in jou gelooft

 • visie voor jou heeft

 • je activeert en bemoedigt

 • visie heeft dat jij groter en sterker wordt in jouw roeping dan hijzelf.


Het is geen last maar een vreugde om verantwoording af te leggen bij iemand die het beste met je wil bereiken. Het probleem echter is dat in vele situaties leiders geen vaders zijn geweest maar dictators, gericht op hun visie en hun belangen, met als gevolg een verloren generatie van vaderloze zonen.


Laten we opnieuw Gods huis op orde brengen zodat vaders en zonen weer tot hun doel en bestemming kunnen komen.Gods rijke zegen!

L.G. Maat

97 views0 comments

Recent Posts

See All
 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle
 • YouTube - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
Open-Heavens-Ministries-black-high-res.p

@openheavensministries

info@openheavens.nl

Oordeelsestraat 58

5111 PL Baarle-Nassau

the Netherlands

Sunday service at 2PM

Bible Study every Wednesday at 7PM on Facebook and YouTube. 

© 2020 by Open Heavens Ministries.