De mensheid van Jezus Christus

Jezus, Yeshua, is op aarde gekomen en als mens geboren. Zijn komst op aarde bracht licht. Licht brak door in een donkere wereld! Jezus is de Zoon van God die van eeuwigheid bij de Vader is geweest en betrokken was in de schepping van het heelal. Hij was het Woord waardoor alle dingen zijn geworden die geworden zijn. Dit vinden we in Johannes 1: 1-3.De komst van Jezus werd in het Oude Testament al voorspeld door de profeten en verschillende keren zien we ook dat Jezus zelfs verschijnt aan mensen, zoals Abraham en dan wordt hij de Engel des Heren genoemd. De allereerste verwijzing van de komst van Jezus vinden we in Genesis 3: 15 waarin God voorzegt dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zal vermorzelen.


Jesaja is vooral de profeet die in details over de Messias profeteerde en precieze gegevens doorgaf van Zijn leven op aarde. Jesaja 7: 14 gaat over de maagd die zwanger zal zijn en een zoon zal baren die Immanuel genoemd zal worden. Jesaja 9: 5-8 is de prachtige tekst die aangeeft dat ons een Kind geboren is, een Zoon gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouder. In Jesaja 53 wordt ons dan de leidende knecht aangekondigd.


Het woord is vlees geworden

Jezus kwam op aarde om een speciale opdracht te vervullen. Hij werd geboren uit een vrouw. Galaten 4: 4-5 Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen.


Eva had als vrouw gefaald en kwam daardoor onder de vloek. God koos Maria, als vrouw, om Jezus geboren te laten worden, verwekt door de Heilige Geest en daardoor verhoogde Hij opnieuw de vrouw.


Jozef was niet de vader van Jezus

Alhoewel de geslachtslijn van Jozef vermeld wordt en dat Jezus een aantal keer genoemd wordt zoon van Jozef, naar wat mensen meenden, was Jozef niet zijn vader. God was Zijn Vader.


Jezus was met de Vader voor de grondlegging der wereld. Hij was volledig betrokken in de Schepping van de wereld. Jezus werd aangekondigd in het Oude Testament dat Hij als de Messias zou komen naar deze wereld.


Speciale tekenen rondom Zijn geboorte

De engelen zongen Gods lof vanuit de hemel om aan te tonen dat Jezus, de Redder, in deze wereld was geboren. De herders in het veld, de wijzen in het Oosten werden bovennatuurlijk door engelen geleid om Jezus te aanbidden.


De wijzen uit het Oosten volgden een ster?

De wijzen hadden een fel schijnende ster gezien. Wat zou die ster betekenen? Symbolisch staat een ster voor een aantal dingen in de Bijbel. Een ster is een lichtdrager aan de hemel, een ster is een boodschapper van licht, een ster staat symbool voor een engel. Het zou daarom een engel van de Heer kunnen zijn, die voor de wijzen uitging om hen tot bij Jezus te brengen.


De geboorte van Jezus bracht tumult in de hemelen

De engelen waren verheugd, maar demonische machten stonden ook niet stil. Zij waren verontrust inzake de geboorte van Jezus en ze zorgden ervoor dat Herodes alle kinderen onder de twee jaar zou laten ombrengen. Wat een verdriet in het land! De komst van Jezus veroorzaakte tumult in de geest en Satan probeerde het Kind te doden.


Gelukkig dat Satan niet alles weet en niet alles overziet want hij wist niet dat God Jozef en Maria had gewaarschuwd om naar Egypte te vluchten.

Nadat het gevaar geweken was, keerden Jozef en Maria terug en vestigden zich in Nazareth. Van Jezus wordt gezegd dat hij sterk werd in de Geest, toenam in wijsheid en genade bij God en mensen.


Bezig met de dingen Zijns Vaders

Met twaalf jaar ging Jezus naar de tempel. Als Joodse jongen werd hij door de Schriftgeleerden ondervraagd. Het was de viering van het Passcha. Jezus bleef drie dagen in de tempel en de Schriftgeleerden waren verbaasd vanwege Zijn begrip en antwoorden op geestelijke zaken. De vader en moeder van Jezus zochten Hem en waren ongerust. Jezus antwoordde Waarom hebt gij mij gezocht? Wist gij niet dat Ik bezig moest zijn met de dingen van Mijn Vader?Lukas 2: 49. Maar zij begrepen Hem niet.


Is dit niet verbazend? Na alles wat er zich rondom Zijn geboorte afspeelde, de aankondigingen van de engelen, de bovennatuurlijke tussenkomst van God, toch blijkt dat na 12 jaar, de vader en moeder van Jezus niet begrepen dat Hij bezig moest zijn met de dingen van Zijn hemelse Vader. Maria bewaarde nochtans de woorden in haar hart” (Lucas 2: 20).


Jezus, de tweede Adam

De eerste Adam faalde, hij luisterde naar Satan, die hem verleid had; Jezus moest als mens komen om als mens de vijand te ontmoeten en te overwinnen. Dit is een heel belangrijke waarheid. De mens faalde, de mens moet het herstellen. Daarom is de mensheid van Jezus van zo’n groot belang. Zijn oorsprong was goddelijk, maar de Bijbel toont ons dat Hij Zijn glorie aflegde om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen (Filippenzen 2: 5-8). Hij kwam om de mens te redden, de prijs te betalen en de mens opnieuw te brengen in zijn oorspronkelijk mandaat, zoals God het had verordend in Genesis 1: 26-28. Herstel betekent altijd teruggaan naar het vroegere maar ook beter dan ooit.Gods opdracht was om over de aarde te regeren; nu kwam Jezus om ons geestelijke regering en heerschappij in de hemelse gewesten te geven (Efeze 2: 4-7).


Jesaja 53, de lijdende Knecht

Om dit herstel te bereiken, moest Jezus een weg afleggen. Jesaja toont ons dat Jezus kwam als een wortel uit dorre aarde. Hij kwam in een woestijn, om door Zijn lijden de hemelse hof van Eden voor ons toegankelijk te maken. Hij had gestalte noch luister dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd.


Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte... Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen.

Mensen verwierpen Hem, maar Hij kwam om te bevrijden, te redden, te genezen en te herstellen.


Jesaja 53: 10 Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Dit is een zeer vreemde vertaling. God had er geen behagen in Zijn Zoon te verbrijzelen! Wat een Godsbeeld is dit? Buber[1] vertaalde de Hebreeuwse tekst als volgt: Zo wilde Hij het: Zijn verbrijzelde”. De Vader, God, had een welbehagen aan Zijn Zoon die de hele weg ging. Het was Zijn Zoon en Hij was verbrijzeld! Hij was Zijn verbrijzelde! God verbrijzelde Hem niet, de boze heeft dat gedaan!God keek toe met veel respect op Zijn Zoon die door de vijand verbrijzeld werd doch deze weg tot het einde toe aflegde en God was met Hem!


[1]Martin Buber is een Duitse filosoof, die samen met Franz Rosenzweig, een nieuwe Duitse Vertaling van de Bijbel maakte op grond van de Hebreeuwse grondtekst. Deel 3, Bücher der Kündung, Jesaja 53: 10.


Indien de machten van duisternis geweten hadden wat ze deden hadden ze nooit de Heer der heerlijkheid gekruisigd! Dat zegt 1 Corinthiërs 2: 8.


De boze overweldigde Jezus en nagelde Hem aan het kruis. Ze meenden Hem uit te schakelen maar Hij schudde alle duisternis van Zich af (Colossenzen 2: 15, alternatieve vertaling), omdat er geen zonde aan Hem kleefde. Satan had zich vergist. Hij dacht Jezus te kunnen doden maar hij besefte niet dat hij Hem niet kon doden! Jezus had immers de opdracht van Zijn Vader gekregen om Zijn leven Zelf neer te leggen en opnieuw op te nemen (Johannes 10: 18). Maar toen Jezus Zijn Geest in de handen van Zijn Vader gaf, besefte Satan niet dat hij GEEN RECHT had om Jezus vast te houden in de dood. God wekte Jezus op uit de dood en door de daad van Satan eiste Jezus de sleutels van dood en dodenrijk en Hij bevrijdde al diegenen die gevangen waren in Hades en in de hoop op Messias gestorven waren. Jezus stierf en betaalde de prijs aan Satan en elkeen die Jezus aanneemt ontvangt verlossing en wordt vrijgezet van de macht van de zonde om opnieuw de positie van zonen aan te nemen en te regeren op deze aarde, het Koninkrijk van God vestigend.


Filippenzen 2: 5-11 verklaart dat Jezus het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalde van een dienstknecht heeft aangenomen. Satan wilde het Gode gelijk zijn roven, maar Jezus was van Goddelijke oorsprong. Satan was onrechtmatig en wilde de troon grijpen, Jezus had heerlijkheid en autoriteit bij de Vader.Hij legde Zijn glorie af en is gehoorzaam geweest tot de dood van het kruis. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en Hem een naam gegeven boven alle naam.


De doop van Jezus

Bij de doop van Jezus zegt Hij dat Johannes Hem moeten laten begaan om “aldus alle gerechtigheid te vervullen.


Gerechtigheid betekent meer doen dan je plicht.Gerechtigheid gaat verder. Het betekent herstel van goddelijke orde, rechtstaan, een rechte wijze van handelen zelfs naar degenen die onrechtvaardig zijn. Gods gerechtigheid maakt de vijand woedend.


Jezus kwam om gerechtigheid te herstellen. God is blij met Zijn Zoon en Hij getuigt vanuit de hemel deze is Mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. Het getuigenis van de Vader veroorzaakt opnieuw beweging in de geest.


Na de doop van Jezus wordt Hij de woestijn ingeleid om verzocht te worden door Satan. Vader getuigde deze is Mijn Zoon en Satan komt als je dan een Zoon bent...” Vader kende Jezus, Jezus moest niets aan God bewijzen maar aan Satan. Hij moest bewijzen dat Hij als Zoon in staat was de Boze te weerstaan.En Hij deed dat met het woord. Is het niet verbazend dat Jezus, de Zoon, aan Satan moest bewijzen dat Hij het recht had om zijn terrein binnen te treden? Het moest op een rechtvaardige wijze eerst de proef doorstaan voordat Hij aan Zijn bediening kon beginnen!


Jezus werd gezalfd door de heilige Geest

De doop in de Geest was het begin van Zijn openbare bediening op aarde. Nu begon Hij te prediken en het Koninkrijk van God te demonstreren. Genade en waarheid bracht Hij en Hij openbaarde het ware karakter van God ten opzichte van de leugen en het bedrog van de vijand.


Alles wat Jezus deed, verrichtte Hij door de gaven van de Heilige Geest. Hij werkte onder instructie van Vader en deed niets zonder dat Hij het van Zijn Vader hoorde. De Geest des Heren is op Mij omdat Hij Mij gezalfd heeft. Zie Lukas 4: 18. Jezus bracht redding, bevrijding, genezing en verrichtte veel wonderen in de kracht van de Geest.


Jezus betaalde de prijs!

Jezus betaalde een zware prijs met Zijn eigen leven om allen die in Hem geloven terug te brengen in het oorspronkelijke plan van God met de mens. Hij maakte het mogelijk dat wij opnieuw in onze plaats van autoriteit kunnen staan.Hij stierf en stond op uit de dood en verscheen op aarde gedurende 40 dagen waarbij hij de wetten van de natuur overtrof. God verhoogde Hem door Hem te zetten aan Zijn rechterhand en nu heeft Hij Zijn heerlijkheid terug ontvangen en is nog veel meer verhoogd. Als Johannes, zijn beste vriend, Hem aanschouwde dan viel hij als dood voor zijn voeten! Dit is wat hij zelf omschrijft in het begin van het boek Openbaring.

Zijn glorie verlangde Hij terug toen Hij op aarde was en Hij bad dat Hij die glorie opnieuw zou ontvangen maar dat niet alleen, Hij bad dat ook wij diezelfde glorie zouden mogen ervaren (Johannes 17, het Hogepriesterlijk gebed).


Zonen Gods moeten openbaar worden

De wereld wacht op de openbaring van de zonen Gods. Jezus heeft Zijn taak volbracht. Het heeft alles gedaan wat Hij moest doen maar nu is het aan ons. Wij moeten de vijanden van Jezus onder Zijn voeten brengen. Wij moeten de aarde vrijmaken van demonische onderdrukking. Wij moeten de wil van God brengen op aarde door de proclamatie van de positieve woorden van God.


Mensen wachten op God, maar God heeft alles gedaan en alles gegeven. Nu is het de taak van de gemeente, Zijn lichaam, om de werken te doen die Hij heeft gedaan en zelfs nog grotere dan deze (Johannes 14: 12). De zonen moeten gaan opstaan, hun rechten beseffend, en in opdracht van Vader uitgaan en de heerlijkheid van God gaan uitdragen in deze wereld.
God zegen,

Irene Maat


37 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
Open-Heavens-Ministries-black-high-res.p

@openheavensministries

info@openheavens.nl

Oordeelsestraat 58

5111 PL Baarle-Nassau

the Netherlands

Sunday service at 2PM

Bible Study every Wednesday at 7PM on Facebook and YouTube. 

© 2020 by Open Heavens Ministries.