De Noodzaak van Autoriteit

Autoriteit is een begrip dat vaak onmiddellijk verbonden is aan dictatorschap en onderdrukking. Van de voorbeelden van Hitler, Stalin, Mao en Hoessein hebben we de neiging om autoriteit direct te verbinden aan kwaad en lijden.

In de Westerse democratische cultuur zijn vrijheid van zelfbestuur en vrijheid van meningsuiting een verworven recht. Deze twee staan hoog in de vaandel! En toch zien we in onze maatschappij dat het nodig is steeds meer wetten uit te vaardigen om de goede orde te handhaven. Vanuit deze praktische noodzaak ontstaat de realiteit: er wordt nu zoveel gedicteerd door de wet, dat iedereen geleidelijk aan gedwongen is te leven binnen een meer omschreven kader. De patronen van onze levens worden meer en meer omschreven terwijl de maatschappij tracht vooruit te komen. We kunnen schreeuwen zoveel we willen dat we vrijheid van meningsuiting willen, vrijheid hebben om onszelf te besturen zoals wij dat willen, en dat is waar, maar een aantal van de dingen waar we het hardste roepen zijn echter reeds door een meerderheid gevestigd en hun meningen hebben de wet gedicteerd. Het is onmogelijk met iedere afzonderlijke mening rekening te houden; als een meerderheid beslist is er altijd een minderheid die moet buigen voor de overtuigingen van de meerderheid of ze dit nu willen of niet. Daarom omdat de meerderheid altijd beslist, hebben zij de regerende autoriteit over de minderheid. Het punt is dat zelfs in een democratie, waar zelfbestuur en vrijheid van meningsuiting zoveel hoger in aanzien zijn dan in de dictatorschappen; is er toch een directe regeringsautoriteit nodig. Van tijd tot tijd zullen we haar opgelegde invloed op ons leven ondervinden. Of we het nu willen of niet, we kunnen niet ontkomen aan het feit dat we allemaal met autoriteit te maken hebben in de een of andere vorm. Dit is noodzakelijk om een gemeenschap leefbaar te houden.


Deze autoriteit dus, die bestaat door meerderheid, is bedoeld om ons te assisteren maar dicteert ons toch. Bij voorbeeld bepaalt de wet het aantal decibellen die U aan lawaai mag produceren zodat mensen elkaar geen last bezorgen. Autoriteit is nodig om de verkeerswetten op te leggen, anders zou niemand in staat zijn om veilig te straat over te steken. Autoriteit is dus per definitie niet negatief, doch haar aard is beschermend en positief, met het doel een leefbare maatschappij te creëren.


Conclusie: Autoriteit is nodig ter bescherming en om een effectieve werking te waarborgen van een groep mensen die samen leven.


Het bezitten van Autoriteit

Toen Jezus een bepaalde Romeinse honderdman ontmoette, was Hij verbaasd door wat Hij zag. Deze man herkende dat Jezus sprak met autoriteit. De onmiddellijke conclusie van de officier was het volgende:Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht tot U te komen, maar spreek slechts een woord en mijn knecht moet herstellen. Want ik neem zelf een ondergeschikte plaats in met soldaten onder mij, en ik zeg tot de een: Ga heen, en hij gaat heen, en tot een ander: Kom, en hij komt, en tot mijn slaaf: Doe dit, en hij doet het.” (Lukas 7:7,8).

De honderdman vergelijkt de macht en autoriteit van zijn eigen functie met Jezus. Als een officier, erkende hij gemakkelijk wat Jezus bezat. Jezus, in onderwerping aan de Vader, gebruikt de autoriteit van de Vader om bevelen te geven aan ziektemachten. Het daarop volgend verzoek van de soldaat was Doch spreek slechts een woord en mijn knecht moet herstellen. Jezus reageerde verbaasd en zei: Ik zeg u, zelfs in Israël heb Ik een zo groot geloof niet gevonden!. Deze soldaat openbaart een simpel principe: je hebt slechts autoriteit als je onder autoriteit staat. Jezus was dus niet tegen autoriteit, maar Hij droeg zelf autoriteit en oefende autoriteit uit. Jezus zei: “de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen.” (Johannes 5:19).


In de synagoge van Capernaum sprak Jezus met macht en wierp boze geesten uit met grote autoriteit. En in de synagoge was iemand met een boze, onreine geest en hij schreeuwde met luider stem: Ha, wat hebt Gij met ons te maken, Jezus van Nazaret? Zijt Gij gekomen om ons t verdelgen? Ik weet wel, wie Gij zijt: de heilige Gods. En Jezus bestrafte hem en zeide: Zwijg stil en vaar uit van hem. En de boze geest wierp hem in het midden neer en voer van hem uit zonder hem enig kwaad te doen. En er kwam verbazing over alleen en zij spraken erover tot elkander en zeiden: wat voor spreken is dit? Want Hij legt met gezag en macht aan de onreine geesten zijn bevelen op en zij varen uit. En er ging een roep van Hem uit naar alle plaatsen in de omtrek (Lukas 4: 33-37).


Jezus gebruikte de geestelijke autoriteit van de Vader om mensen vrij te zetten van boze en onderdrukkende machten. Deze geesten manifesteerden in Zijn tegenwoordigheid en zij herkenden dat Jezus een grotere autoriteit had dan zij. Ze waren bevreesd gepijnigd te worden. In dit historisch verslag in de Schrift zien we de botsing tussen twee geestelijke koninkrijken, of om het anders te zeggen, twee geestelijke autoriteiten. De Vader gaf Jezus de autoriteit die Hij uitoefende. Jezus had deze niet geroofd en daarom was ze legaal. Deze autoriteit van Vader is gedragen door liefde om vrij te zetten en te genezen. De autoriteit die de boze geesten uitoefenen is gestolen autoriteit van Satan om te heersen, de mens te vernietigen en in slavernij te houden. Dus de legale autoriteit van Jezus, door God de Vader toegestaan, is de sterkste autoriteit van de twee. Vader God Zelf staat er achter. Als God voor ons is, wie kan tegen ons zijn? Jezus oefende legale autoriteit uit tegenover Satans illegale autoriteit.


Autoriteit door verzoeking

Toen Jezus Zijn zending wilde beginnen tot redding van de mensheid en om Satans domein binnen te treden moest Hij eerst bewijzen dat Hij het recht had dit te doen. Daarom bracht de Geest van God Jezus in de woestijn om verzocht te worden. (Matteüs 4: 1-11). De verzoeking in de woestijn is niets anders dan een cruciale test van autoriteit. Jezus moest bewijzen dat Hij niet vatbaar was voor Satans verzoekingen. Jezus kon slechts het volk vrijzetten en genezen en het Koninkrijk Gods vestigen als Hij kon demonstreren dat Hij sterker was dan Satans misleiding. Waar Adam zijn autoriteit verloor om op aarde te regeren, moest een tweede Adam, Jezus, bewijzen dat Hij als Zoon van God, niet zou toegeven aan de verzoeking. De realiteit was dat Jezus niet zomaar Satans domein kon overnemen. Satans rechtmatig regeringsrecht over de aarde was hem gegeven door de eerste mens, Adam, die het zelf van God had ontvangen. En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.” (Gen. 1:26).


De mens Adam was bestemd om te regeren en de aarde te besturen in gedelegeerde autoriteit die hij van Vader God had ontvangen. Jezus, de tweede Adam, kwam om de mens te herstellen in zijn oorspronkelijke positie van autoriteit. Daarom moest Jezus als mens bewijzen dat Hij Satan kon weerstaan, daar waar Adam en de rest van de mensheid had gefaald. Dus autoriteit bezitten en bewijzen was nodig voor Jezus om in Zijn bediening te stappen.


Jezus, onze Meester, moest door de test getest gaan en daarom is het duidelijk dat wij dezelfde weg zullen moeten wandelen door onze autoriteit te bewijzen. We zijn niet meer dan de Meester. Indien de Meester getest werd met een autoriteitstest, dan zullen wij dat ook moeten doorstaan. Een slaaf staat niet boven zijn heer. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, noch een gezant boven zijn zender (Johannes 13:16).


Niveaus van autoriteit

In Matteüs 4, de verzoeking in de woestijn, herkennen we drie soorten verzoekingen.

Laten we eerst de uitdaging onderzoeken van het maken van stenen brood, na veertig dagen vasten. Dit niveau van verzoeking had te maken met de fysieke nood van Jezus om te eten. De test was of Jezus voldoende discipline had over Zijn eigen verlangen naar eten. Dit betrof niets meer dan Zijn eigen fysieke lichaam.


Discipline hebben over uw lichamelijke verlangens is het eerste niveau van autoriteit. Als U geen discipline kan uitoefenen over uw eigen lichaam, dan kwalificeert U beslist niet als een volwassen zoon van God. Autoriteit begint bij U in uw natuurlijk gebied.Met andere woorden, als U geen discipline kunt hebben over uzelf, hoe kan God U geestelijke autoriteit toevertrouwen? Hoe kunt U Satans domein innemen als U niet eens de controle kunt hebben over uzelf? Satan daagt dus Jezus uit: Als gij dan de Zoon van God zijt. Zonen moeten getest worden ten einde te bewijzen dat ze de boze kunnen weerstaan en overwinning hebben. Standvastig staan in het gevecht vereist discipline en een goed gevormd karakter. Teveel bedienaars hebben reeds hun autoriteit verloren op dit niveau.Autoriteitsverantwoordelijkheid wordt te snel aan Christenen gegeven; aan mensen die het eerste niveau van discipelschap nog niet in bezit hebben genomen. We hebben een zwak Christendom omdat we geen geestelijk inzicht hebben in onze bestemming op aarde. Hij die niet wil horen over autoriteit heeft niet begrepen waarvoor hij geroepen is.


De tweede verzoeking was om Jezus uit te dagen in het demonstreren van Zijn zalving. Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden (Matt. 4:6)


Met andere woorden, ‘toon wie je bent zodat de mensen zullen beginnen te geloven in je’. Het doel van Jezus’ komst was om Vaders macht te demonstreren en daarbij bovennatuurlijke tekenen te geven die bewezen dat God Hem gezonden had. Het was dus een verleiding voor Jezus om dit te doen omdat dit precies was waarvoor Jezus kwam.


Het antwoord van Jezus was zo anders dan wat we zouden verwachten. Jezus weigert om hier op in te gaan en wel om deze reden: Hij kwam niet om Zichzelf te profileren of om de aandacht op Zichzelf te vestigen zoals Satan dat doet. Neen, Jezus kwam om de Vader te verheerlijken en niet Zichzelf. Satan slaagt er niet in Jezus te verzoeken door te handelen in overeenstemming met zijn trotse mentaliteit. Jezus kwam niet om Zichzelf te verhogen, maar om de Vader te verheerlijken. De Vader zond Hem om te dienen en Zichzelf voor ons te geven; dat verlangde Christus te demonstreren. Dienstbaarheid, jezelf aan de kant schuiven ter wille van anderen, is het tegenovergestelde van wat Satan doet. Het feit dat Jezus Zijn macht en zalving niet zelfzuchtig gebruikte en derhalve niet inging op de verzoeking van Satan, toont dat Jezus Zichzelf niet onderwierp aan Satans autoriteit. Jezus was niet gericht op Zichzelf. Hij was niet gedreven om een voorstelling te geven noch ambitieus.


Het zou goed zijn voor veel bedienaars van God vandaag, om zichzelf te onderzoeken en zien onder welke motieven zij werkzaam zijn in Gods Koninkrijk. Duidelijk als U gedreven bent vanuit ambitie of gericht om een voorstelling te geven, bent U niet bezig in overeenstemming met Gods karakter doch in lijn met Satans mentaliteit. Zijn er nog dienaars die in staat zijn voldoende autoriteit over zichzelf te hebben dat ze Satan kunnen weigeren betreffende eer en adoratie? Indien Jezus, die als dienaar kwam, niet bezweek onder zelfverheerlijking, is dit dan niet een waar voorbeeld voor ons? Zouden wij niet dezelfde onbaatzuchtige houding moeten aannemen en autoriteit hebben over verzoeking? We hebben geen zalving gekregen om onszelf te demonstreren, doch om anderen mee te dienen. De zalving die we ontvangen hebben, ons bovennatuurlijk talent, is ons gegeven om te gebruiken binnen het plan van de Vader en niet vanuit onze eigen initiatieven.


De derde test van de geestelijke maturiteit van Jezus was de bergtop, waar alle koninkrijken van de wereld Hem aangeboden werden. De eerste verzoeking daagt U uit op uw autoriteit in uw persoonlijke discipline. De tweede verzoeking daagt U uit op uw houding en uw relatie met uw hemelse Vader. De derde verzoeking daagt U uit op uw functie in het Koninkrijk van God. Het test U op uw mandaat, de opdracht die U van Godswege gegeven is om op aarde te vervullen. Hier stelt Satan alle koninkrijken voor waarvoor Jezus gekomen was. Hij kan ze nu krijgen voor een knieval van aanbidding aan Satan. Als Jezus Satan had aanbeden, dan was Hij gevallen. Als Jezus gebogen had voor Satan, had Hij Zichzelf onderworpen aan Satans autoriteit, dat gebaseerd is op weerstand, rebellie en een jaloers verlangen om gelijk aan God te zijn. Jezus betwistte niet de autoriteit die Satan had over de aarde, maar dan opnieuw, kwam Hij niet om de koninkrijken voor Zichzelf te krijgen. Jezus was gezonden met gedelegeerde autoriteit van de Vader die Hem vertrouwde als Zijn eigen Zoon. Deze autoriteit is gebaseerd op een liefdesrelatie van dienstbaarheid en respect. De liefde van Jezus voor de Vader was zo sterk dat Hij weigerde de Vader te verraden door Zichzelf aan Satans autoriteit te onderwerpen. Het Koninkrijk van God is niet gebaseerd op nemen maar op geven. Jezus kwam niet om gediend te worden maar om te dienen. Door Satans mentaliteit te verwerpen, gaf Jezus geen mogelijkheid aan Satan om Hem te beïnvloeden. Vanaf dat ogenblik had Jezus bewezen dat Hij een ware Zoon Gods was en had Hij het recht om Satans domein binnen te treden. Elke demon moest Hem nu gehoorzamen, omdat Jezus bewezen had dat Hij sterker was dan de verzoekingen van Satan, hun meester.


Groeien in autoriteit

Het eerste niveau van autoriteit in Gods Koninkrijk is het kindschap Gods. Doch allen die Hem aangenomen hebben hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, zij die in Zijn naam geloven (Johannes 1:12)

De Hebreeën schrijver spreekt van baby’s die nog niet in staat zijn vast voedsel te eten. “Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling”. (Hebreeën 5: 13)


Nadat een baby geboren is moet hij duidelijk gevoed worden. Het is ook zo in het Koninkrijk Gods. Zoals we eerder zagen in niveaus van relatie spreekt de apostel Johannes over kinderen die hun redding weten. Hij spreekt dan van jongelingen die het Woord kennen en de boze overwonnen hebben. En dan de vaders die Hem kennen, die van den beginne is.


Deze familie terminologie laat zien dat we inderdaad familie zijn en zoals in een familie groeien we in grotere verantwoordelijkheden en autoriteiten. Een kind zal niet reageren op situaties vanuit rationele keuzes of overtuigingen en begrip, doch vanuit emotie. Hij of zij reageert op het gevoel dat de ervaringen hun bieden. Je kunt duidelijk geen verantwoordelijkheid aan een kind geven voor het nemen van beslissingen. We leven in een wereld die vijandig is aan Gods Koninkrijk en daarom zullen veel omstandigheden waar we mee geconfronteerd worden niet goed voelen. Emotioneel wil je wegrennen of trachten de confrontatie te vermijden door compromis. Maar omdat God zuiver is in Zijn wegen, zal Hij geen compromis dulden, noch misleiding, noch valsheid. We kunnen niet reageren om een kinderlijke wijze vanuit emoties en trachten de dingen die niet goed voelen te ontlopen. Dit is niet waar God ons voor geroepen heeft. Wij hebben verantwoordelijkheid als zonen om in het leven met dingen om te gaan.


Zonen reageren niet vanuit emoties en werken niet vanuit hun gevoel maar vanuit het Woord. Zonen zijn het kindschap voorbij en kunnen nu de boze confronteren met het Woord van God. Zonen zijn niet bevreesd voor moeilijkheden en confrontatie. Zonen worden geleid door de Geest.Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods”. (Romeinen 8: 14)

Eerst nemen de zonen autoriteit over zichzelf. Dan leren ze overwinnen over de boze met het Woord. Het is het autoriteitswoord van God dat staat tegenover Satans woord van rebellie. De zonen volgen de Zoon en spreken zoals de Zoon, gebruiken het Woord als hun bron van autoriteit. “...er staat geschreven...”.


Drie niveaus van autoriteit:

  1. Een zuigeling Het eerste niveau van discipline: leren om te gaan met uw persoonlijk leven.

  2. Zoonschap Het tweede niveau: de Satan overwinnen en bezit te nemen van zijn terrein.

  3. Vaderschap Het derde niveau: regeren over Gods families ten einde Gods Koninkrijk op aarde te besturen en te richten.


Duidelijk kan iemand niet regeren of autoriteit hebben in Gods familie als hij zichzelf en zijn eigen familie niet kan besturen.Samenvatting vanuit mijn boek over Apostolische Reformatie, terug naar de Bijbelse blauwdruk.Moge God U rijkelijk zegenen terwijl U groeit in deze niveaus van autoriteit.

Leo Maat

56 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
Open-Heavens-Ministries-black-high-res.p

@openheavensministries

info@openheavens.nl

Oordeelsestraat 58

5111 PL Baarle-Nassau

the Netherlands

Sunday service at 2PM

Bible Study every Wednesday at 7PM on Facebook and YouTube. 

© 2020 by Open Heavens Ministries.