God, gerechtigheid en recht

Updated: Sep 9, 2019

Satan is nog niet uitgeschakeld. Hij is de tegenstander, die zich verzet tegen alles wat God uitwerkt. Velen menen dat de “almacht” van God, Zijn soevereiniteit Hem zover boven de vijand plaatst dat God niets met de boze te maken heeft. Anderen menen dat God toch zeker in één keer komaf zou kunnen maken met de machten der duisternis. En als dit zo is, waarom doet God dat dan niet?


Er wordt veelal onderwezen dat God alle dingen toestaat want Hij heeft er zeker een opvoedkundige of een strafmaatregel mee bedoeld.

Mijn eerste vraag die ik graag wil beantwoorden heeft te maken met onze visie op God en Zijn mogelijke toelating. Als alles door God bepaald wordt, kan ik daar toch niet tegenin gaan? Ik zou dan tegen Gods plan ingaan? Als God beslist heeft om mij een tijd te “beproeven”, wat kan ik daar dan aan veranderen?

Er zijn veel mensen die het begrip recht en gerechtigheid toepassen op straf en oordeel ter vernietiging van de bedorven mens. Dit schept een negatief beeld van God terwijl God Zich zo niet openbaart in de Schrift. Het tegendeel is echter waar: God is juist Degene die genade en liefde toont aan de mens en Hem de oplossing biedt om vrij te komen van de zondelast, welke de Boze hem had opgelegd. God laat geen kwaad toe en geeft zelfs geen toestemming aan de boze om ons dingen te leren; God heeft Satan niet nodig om ons op te voeden, Zijn woord is duidelijk genoeg om ons te onderwijzen.


Jezus leert ons in Matteüs 6: 10 wanneer Hij leert over het bidden dat de wil van God moet komen op aarde. Dit toont mij dat niet alles wat hier op aarde gebeurt overeenkomstig de wil van God is. De wereld is nog steeds onder de macht van de Satan en zucht om hiervan bevrijd te worden, zoals Paulus het noemt in Romeinen 8: 19-20. Het is belangrijk om even stil te staan bij de h van Hem in vers 20 “Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van (H)hem die haar daaraan onderworpen heeft”... God heeft de wereld niet onderworpen aan de vruchteloosheid doch de mens, Adam, die zich aan Satan onderwierp. De schepping is sinds de val van Adam aan de Boze onderworpen en daarom kon Satan met recht tegen Jezus zeggen toen hij alle koninkrijken van de wereld aan Jezus toonde: “Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt”. Satan had het recht van bezit over de aarde gekregen vanwege Adam die hem dit recht overhandigde en Jezus ontkende dit niet!


Allerlei kwaad en ellende geschiedt dus op deze aarde zonder dat God hier achter staat. De Boze gaat zijn gang, doch niet zonder grenzen! God waakt over Zijn schepping en heeft wel parameters gesteld aan de werken van Satan. Daarom zegt God ook tegen Satan in Job 1: 12 “Zie al wat hij bezit, in uw macht, niet zij in uw macht (zonder werkwoord, Hebreeuwse zin is dus neutraal en betekent dat dit een feit is, geen toestemming. Het werkwoord “zij” is toegevoegd door de vertalers); alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken”. God waakt over het leven van Zijn knecht en stelt dus grenzen aan de werken van Satan. Gelukkig maar, anders zou de wereld onbewoonbaar zijn.


Wij moeten dus beseffen, om de eerste vraag te beantwoorden, dat lang niet alles van God komt en daarom moeten we onderscheiden wat wel en niet van God is. Veel zaken die gebeuren op aarde hebben te maken met ellende, vernietiging en onheil, die direct of indirect een gevolg zijn van Satan en zijn machten. Daar moeten wij ons tegen verzetten, de strijd voeren en overwinnen. “Wederstaat de duivel vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden (door de Boze) wordt toegemeten”. Het volgende vers begint met “Doch de God van alle genade...”. Dit toont duidelijk de tegenstelling met het vorige vers, God, de gever van genade en de satan de oorzaak van het lijden. Zie 1 Petrus 5: 9 en ook Jakobus 4: 7 “biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden”.

Een tweede vraag heeft betrekking op Gods wijze van handelen naar de vijand toe. Waarom maakt God geen komaf met de vijand? Hoelang duurt het nog voordat er werkelijk iets gaat veranderen op aarde?


Gods karakter brengt leven en goedheid voort. God is NIET de Auteur van vernietiging maar werkt volgens een vastomlijnd plan om uiteindelijk de vijand op zijn eindbestemming te brengen. Hij gebruikt daarbij Zijn eigen wijsheid en zond Zijn eigen Zoon ten eerste om te demonstreren wie de tegenstander duidelijk is. Jezus stelde de vijand tentoon, Hij heeft hem openbaar gemaakt en Hij heeft duidelijke scheiding gebracht tussen God en de werken van de vijand. Toen Jezus aan het kruis stierf zegt Paulus dat de machten der duisternis niet beseft hebben wat ze deden anders hadden ze de Here der heerlijkheid nooit gekruisigd. Lees 1 Corinthiërs 2: 8. De duivel heeft geen inzicht in Gods plannen en weet dus niet alles. Gods wijsheid gaat de Boze ver te boven. De dood van Jezus was een onrechtvaardige daad van Satan waardoor God ruimte maakte voor de mens om nu via Jezus voor altijd vergeving van zonde te ontvangen en hersteld te worden in onze oorspronkelijke mandaat wat Adam verloor. Gods zonen zullen, samen met Hem, de vijanden van Jezus brengen onder Zijn voeten. Daar wacht alles op... zie Handelingen 3: 21 en Hebreeën 10: 13.


Uit deze verzen blijkt dus dat alles wacht op de mens die moet opstaan en leren op Gods methode de vijanden terug te dringen en te brengen als een voetbank voor de voeten van Jezus. De mens moet dit doen vanuit de gemeente want Paulus verklaart in Efeze 3: 10 “opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten de veelkleurige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden”. Wij moeten dus opstaan en beginnen te verkondigen in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods. Als we dit beginnen te verkondigen, dan tarten we het kamp van de vijand. We beginnen op te staan en in het offensief te treden. Alles wacht hierop.... en zodra de mens gaat beseffen wie hij is, gaat God samen met de mens opstaan om de vijand te verstrooien.


Gods wezen begrijpen

God is anders dan elk aards wezen. Hij is uniek en de Bijbel verklaart ook dat er “niemand is zoals Hij”. God is de Schepper en Hij kenmerkt Zich door een aantal bijzondere eigenschappen waar Hij niet van kan afwijken. Hij kan Zichzelf niet verloochenen zegt Paulus in 2 Timoteus 2: 11-13. Hij blijft eeuwig trouw aan wie Hij is.


Dit is een heel belangrijk eigenschap van God, dat we goed moeten begrijpen. Zelfs als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw! Hij houdt vast aan Zijn afspraken, aan Zijn beloften, aan Zijn karakter. Daarom blijft Hij ook altijd de mens zoeken, zelfs al toont de mens zich vele malen ontrouw.


Het feit dat God vasthoudt aan Zijn principes, betekent ook dat Hij nooit onrechtvaardig kan handelen. De vijand, de Satan, handelt onrechtvaardig en onrechtmatig, maar dat verandert Gods wezen niet. God blijft Dezelfde, zelfs naar Zijn vijand, Zijn tegenstander en daarom kan Hij hem niet vernietigen.


Daarom zoekt God manieren om Zijn vijand op een rechtvaardige manier steeds lager te brengen totdat hij zijn uiteindelijke bestemming bereikt. Bovendien heeft God ervoor gekozen om de vijand neer te halen “door middel van de mens”. De mens Adam faalde; hij onderwierp zich aan Satan, die nu de god dezer eeuw wordt genoemd, nu is het aan de mens om de aarde vrij te zetten van deze onderdrukking.... God staat de verloste mens daarin terzijde. Hij is met ons in de strijd tegen de vijand. God staat aan onze kant; Hij heeft voor de mens gekozen. Die mens is Zijn schepping en de aarde is Zijn eigendom.


Gods gerechtigheid,

het hebreeuwse woord “tsedakah”

Mensen menen dat gerechtigheid te maken heeft met het zich houden aan de wet. Gerechtigheid is meer dan het houden van de wet. Jezus zelf zegt hierover in Matteüs 5: 20 “Indien uw gerechtigheid niet meer is dan die der Farizeeërs en Schriftgeleerden, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan”. De Farizeeërs en Schriftgeleerden waren gericht op het exact vervullen van de wet, doch hun hart was niet veranderd. Je kunt enorm je best doen om de wet te houden, maar als je hart niet door de Geest van God is vernieuwd, zal het houden van de wet je geen baat brengen. Onze gerechtigheid moet meer zijn dan een inspanning om de wet te vervullen. Daarom is Gods begrip gerechtigheid ook meer dan enkel de wet te vervullen als een uiterlijke plicht.

God doet meer dan Zijn plicht... Hij gaat de extra mijl, Hij gaat een stap verder. Dat is wat Jezus demonstreerde door de lamme te genezen op de Sabbat. Hij kwam om goed te doen en de mens uit de ellende te halen. Het maakte niet uit welke dag het was.... de gezondheid of toestand van een mens ging die wetsbepaling te boven.


Er staat dan zo mooi in de Schrift dat God Zich bekleedt met gerechtigheid wanneer Hij ten strijde trekt. God doet eerst een pantser aan. Wat betekent dat? Het wil zeggen dat God daarmee demonstreert dat Hij niet afwijkt van wie Hij is. Zie Jesaja 59: 17 “Hij bekleedde Zich met gerechtigheid als met een pantser en de helm des heils was op zijn hoofd. Hij bekleedde Zich met wraak als met een gewaad en Hij hulde Zich in ijver als in een mantel”.

God gaat strijden met een pantser waardoor Hij Zijn hart beschermt tegen de misleidingen van de Boze. Ook zet Hij een helm op Zijn hoofd om daarmee Zijn gedachten te beschermen. Hij wil en kan niet afwijken van wie Hij is! Daarom zal Hij de strijd aangaan tegen de vijand op Zijn eigen rechtvaardige wijze. Gerechtigheid is ook waarachtigheid, God maakt waar wat Hij zegt en wie Hij is. Het Hebreeuwse woord “tsedakah” is ook bewaarheid. God wijkt niet af van de waarheid. Daar staat Hij voor, zo is Hij.


Gerechtigheid en recht zijn begrippen die vaak bij elkaar gebruikt worden. “Misjpat en tsedakah” zijn de Hebreeuwse woorden. Misjpat betekent, recht of rechtzetten, schikken, weer een plaats geven of het herstellen van het recht.


Gods recht betekent dus dat de mens tot zijn recht komt, terug naar zijn oorspronkelijke staat, terug naar heerschappij, terug naar het bestuur over deze aarde.

Psalm 149: 9 stelt dat het de heerlijkheid van de gemeente is “om de machten van duisternis te binden met ketenen en aan hen het beschreven vonnis te voltrekken”.


Gerechtigheid betekent dat God aan onze kant staat. Hij neemt het op voor de mens en geeft de mens opnieuw ruimte. Je mag er zijn. Hij ziet je eindbestemming en Hij wil dat je daar komt. Zie Psalm 16: 5 “O, Here, mijn erfdeel en mijn beker, Gij zelf bestendigt wat het lot mij toewees”. Een andere vertaling zegt “O, Here, U houdt vast aan mijn bestemming”. Dat is Gods wil voor de mens. De duivel wil ons overheersen maar God geeft de mens opnieuw autoriteit.


Tsedakah (gerechtigheid) in het Evangelie van Matteüs

We lezen in Matteüs hoe Jezus mensen geneest. In Matteüs 12: 9-14 wordt de mens met de verschrompelde hand op de Sabbat genezen, in vers 22 de mens die bezeten was, blind en stom wordt bevrijd “opdat vervuld zou worden hetgeen Jesaja geprofeteerd heeft”. Dit gedeelte van Matteüs verwijst dan naar Jesaja 42: 1-4. “God is met Jezus, Gods Geest is op Hem, Hij zal de heidenen (de volkeren) het oordeel (het recht) verkondigen”.


Het woord dat vertaald is met oordeel is het Hebreeuwse “misjpat”, dus het recht; Hij zal de volkeren het recht verkondigen. Oordeel klinkt onheilsspellend, heeft een donkere klank, brengt schrik en verderf teweeg. Er wordt echter gesproken van het recht dat verkondigd gaat worden.


Jezus heeft dit verkondigd zonder stemverheffing. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen.... Schreeuwen is verbonden met zwakheid, onzekerheid. Wanneer je schreeuwt heb je al verloren voordat je begint. “Het geknakte riet zal Hij niet verbreken”. Jezus komt niet om te verbreken maar om op te richten. Hij verkondigt het recht. Het doet de vlam weer branden. De kwijnende vlam dooft hij niet uit, het is het beeld van de mens die het niet redt, of de mens met de kwijnende geest zoals Jesaja 61: 3 het noemt, het is die mens die wordt hersteld. De mens die niet meer kan, die onrecht ervaart, onrechtvaardig behandeld is, gekweld door het kwade, God komt die mens tegemoet en geeft hem zijn rechten terug.

Hij doet het recht uitgaan. Hij maakt ruimte voor de mens. Jezus is de Knecht des Heren die het recht herstelt.


Jezus demonstreert dit herstellen van het recht onder andere in de gelijkenis van de verloren zoon in Lukas 15: 11, en 22-24. De verloren zoon had zijn erfenis verkwist, hij had gezondigd en kwam terecht bij de varkens... daar kwam hij tot besef dat de knechten van zijn vader het beter hadden dan hij en hij besloot terug te gaan naar zijn vader. Hij had zijn gedachten goed op een rijtje, hij wist precies wat hij moest zeggen. Toen de vader hem zag aankomen, rende hij naar de zoon en omhelsde hem en het lijkt erop dat de vader niet eens luistert naar de verklaring van zijn zoon, nee, hij is verblijd dat zijn zoon terug is. Hij geeft hem het beste kleed. Hij krijgt het oorspronkelijke kleed van zoonschap terug. Hij is een zoon, geen dagloner. De zoon wordt teruggeplaatst in zijn oorspronkelijke plaats en bestemming. Zo is God! Dit is Gods gerechtigheid en recht.


Deze geschiedenis beeldt Adam en de mensheid uit, die weggewandeld waren van hun positie van zoonschap. Jezus kwam om op een rechtvaardige wijze die positie van zonen terug te geven. Door het lijden en sterven van Jezus werd gerechtigheid ten volle volbracht. Jezus verklaarde bij Zijn doop “aldus betaamt het alle gerechtigheid te vervullen”. Jezus demonstreerde reeds aan het begin van Zijn bediening dat Hij gekomen was in Vaders opdracht en Vaders karakter ten einde op een rechtvaardige wijze de mensheid terug te kopen uit de handen van de slavendrijver. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde. Zie Kolossenzen 1: 13.


Door Jezus zijn wij ook zelf geroepen in Zijn voetsporen te treden en op dezelfde wijze te gaan handelen zoals Hij dat gedaan heeft. We zullen dus moeten leren Gods gedachten te kennen en daarin te gaan wandelen, zelfs wanneer de boze ons onrechtmatig aanvalt, dan nog zullen we op Gods wijze weerstand bieden, echter nooit met de methodes van de Satan zelf.


God wil dat wij ons bekleden met dezelfde wapenen als Hij! Paulus zegt ook dat wij het pantser van gerechtigheid dienen aan te doen wanneer wij gemoeid zijn in de strijd! Dezelfde mentaliteit moet ook ons omringen, Gods wijze van handelen, moet onze handelswijze worden, zelfs naar onze vijanden. Daarom staat er ook “indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten, indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd stapelen”. Zie Romeinen 12: 20.


Ten slotte zegt Paulus Romeinen 12: 21 “Laat U niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede”. Dit is wandelen in de voetsporen van onze Heer en Meester, Jezus Christus.God zegene U.

Irene Maat

49 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
Open-Heavens-Ministries-black-high-res.p

@openheavensministries

info@openheavens.nl

Oordeelsestraat 58

5111 PL Baarle-Nassau

the Netherlands

Sunday service at 2PM

Bible Study every Wednesday at 7PM on Facebook and YouTube. 

© 2020 by Open Heavens Ministries.