Herkenningspunten voor toverij

Terwijl we kijken naar het onderwerp van toverij, moeten we ons realiseren dat er veel verschillende aspecten zijn aangaande de oorsprong en de praktijk ervan. Misschien verwacht U een diepe studie over het gebruik van toverij in de wereld of zelfs in het demonisch gebied. Dit is niet de intentie van dit artikel. Hier wil ik mij richten op controlerende, manipulerende of dwangmatig leiderschap in de kerk van Jezus Christus. De zonde van toverij wil vermeld in de Bijbel bijvoorbeeld in 1 Samuel 15: 23 en ook in Galaten 5: 19-10, welke reeds de eigenschappen weergeven van de persoon die hierin betrokken is.


1. Dwangmatig leiderschap


Leiding geven door de leiding van de Heilige Geest is nooit dwangmatig en respecteert altijd de vrije wil van de mens. God zal nooit iemand forceren of dwingen. Alles wat God wil bewerken met de mens, wil Hij bewerken uit vrije wil. Als wij niet klaar zijn dan zal God ons te hulp komen om te zien en te begrijpen wat Hij wil, tot wij overtuigd zijn. Hij bewerkt het willen en het werken in ons. Filippenzen 2: 13.


2. Handelen zonder overtuiging


Romeinen 14: 23 zegt “En al wat niet uit geloof is, is zonde”. God zal nooit iets van je eisen waar je niet van overtuigd bent. Hij laat je nooit zondigen tegen je geweten in. Zo ook mogen leiders je nooit forceren tot beslissingen waar je geen zekerheid over hebt.


Toverij is uitgesloten als de drie terreinen van de mens in overtuiging zijn met Gods Geest en met elkaar. Jezus stelt in Markus 12: 30 “Gij zult de Here uw God liefhebben uit geheel uw hart (geest)en geheel uw zielen uit geheel uw verstand (ziel)en uit geheel uw kracht (lichaam).


Jezus raakt de drie grote terreinen aan van het menselijke beleven en stelt als norm een totale toewijding en overgave op elk gebied.


Overtuiging door de Heilige Geest is:


a) Het zien, begrijpen wat en waarom iets moet gedaan worden (uit geheel uw verstand – de ziel)


b) Uit vrije beweging, dus de visie, de passie om te willen deelnemen = de emotie (de ziel)


c) Uit relatie met God, is van God te hebben gehoord, is geestelijke zekerheid (= geestelijk, uit geheel uw hart)


d) Uit eigen overtuiging overgaan tot actie is (lichamelijk) inzet en met blijdschap offers brengen in tijd en financiën = fysiek (uit geheel uw kracht).


Als de totale mens overtuigd is, is het waardevol voor God, anders is het zonder vrucht.


Volg mij zoals ik Christus volg, heersen en dienen

Paulus vroeg hier geen aandacht voor hemzelf maar stelde een uitdaging om hem na te doen in zijn toewijding en houding om Christus na te leven (1 Corinthiërs 4: 16 – 1 Corinthiërs 11: 1).


Leiderschap is een voorbeeld stellen, om te dienen in het natuurlijke en te heersen in de geest. Zodra dit wordt omgekeerd, heb je te maken met toverij. Heersen in het natuurlijke doen de regeerders in deze wereld (Matteüs 20: 25). Jezus stelt echter “Zo is het onder U niet”. Heersen over mensen betekent volgzaamheid eisen, verwachten zonder hun overtuiging te respecteren.


3. Tracht te overtuigen


Handelingen 20: 31 “Waakt dan en herinnert U dat ik (Paulus):


(1) drie jaren lang

(2) dag en nachtniet heb opgehouden

(3) ieder afzonderlijk

(4) onder tranenterecht te wijzen."


Paulus dwingt niemand maar tracht hen te overtuigen hun levensstijl te veranderen. De beslissingen van een mens zijn pas ten volle acceptabel voor God, als de totale mens kan instemmen met de leiding van de Heilige Geest.


Visie en overtuiging

Waar de één warm voor loopt, dat zegt iemand anders niets. Niet iedereen ontvangt dezelfde visie en passie voor een project. Dit heeft duidelijk te maken dat niet iedereen geroepen of bestemd is om aan hetzelfde doel te werken.


Visionairs en bestemming

Visionairs, mensen, leiders met een sterke overtuiging en visie moeten beseffen dat niet iedereen voor hetzelfde werk is geroepen. Efeze 2: 10 spreekt dat God werken heeft voorbereid opdat wij daarin zouden wandelen. Het is God die dit bepaalt en elke leider moet dit weten te respecteren dat niet iedereen die in relatie met jou is, ook met jou moet werken.


4. Open deuren voor toverij zijn


(1) Ergens niet klaar voor zijn

Als de ziel niet mee is, dat is als de emotie onderdrukt wordt door de visie. Dit breekt voeg of later op zodat de persoon toch afhaakt.


(2) Plichtsgevoel

Als het verstand, de rede, de logica niet duidelijk is, maar uit loyaliteit en plichtsgevoel je dwingt om mee te gaan, dan is dit manipulatie en een open deur voor toverij.


(3) Verwachtingspatronen

Als de geest niet mee is in overtuiging met Gods Geest. Men kan mee zijn verstandelijk, maar geestelijk zijn de zaken niet bevestigd. Dit laatste is vaak het geval waar je niet bestemd bent ergens in mee te werken. Niet iedereen behoort bij iedereen! Doe je toch mee vanuit wat men van je verwacht, dan is dit mensen behagen en dus manipulatie en een open deur voor toverij.


(4) Geïsoleerd leiderschap

Dit is de leider die vooruit rent en geen bevestiging zoekt onder zijn medewerkers. Hij durft zich niet afhankelijk van hun overtuiging op te stellen. Hij wil eigenlijk niet het risico lopen dat zijn plan niet wordt bevestigd. Hij zoekt geen eenheid van geest en overtuiging bij zijn medewerkers. Hij is zo bezig zich te isoleren en evolueert ongemerkt naar dictatorschap, dus manipulatie en ongezeglijkheid, toverij.


(5) Gods visie of goede ideeën

Er is een groot verschil tussen Gods visie en onze eigen verlangens (visie). In vele situaties is men bang voor Gods instructies via de profeet. Men wil de profeet geen ruimte geven om te spreken, om niet het risico te lopen dat God iets anders zal willen dan hun eigen ideeën in leiding geven. Deze leiders controleren zo sterk hun gemeente dat God zelf geen ruimte krijgt om bij te sturen. Dit is menselijke controle en manipulatie, die ongezeglijk is, dus toverij.


5. Symptomen, verschijnselen en gedragingen van toverij


(1) Iemand met toverij heeft geen relatie met God en steunt alleen op de instructies van de profeet of uit de occulte geestenwereld. Zie Saul in 1 Samuel 28: 1-25. Omdat Saul zelf geen relatie met God heeft moet hij via Samuel horen.


(2) Iemand met toverij is eigenzinnig en ongeduldig, angstig en onzeker en zet vaak een grote mond op om zijn eigen onzekerheid te verbergen. Zie 1 Samuel 15: 17-26.


(3) Toverij is een geest die via de onzekere leider Saul, de gezalfde, David zal onderdrukken. Het is de oudere bediening die zich bedreigd voelt door de jongere generatie die opkomt met een sterke zalving. Zie 1 Samuel 18: 6-9.


(4) Toverij is in staat om priesters, broeders te doden uit boosheid omdat hij zijn zin niet krijgt. Zie 1 Samuel 22: 6-23.


(5) Toverij typeert zich in kwade uitvallen en is vaak emotioneel uit controle. Zie 1 Samuel 18: 10-14.


(6) Toverij heeft geen macht over de profetische zalving, vandaar dat profeten niet welkom zijn in door mensen gecontroleerde gemeenten. Zie 1 Samuel 19: 24 – Saul onder de profeten. De profetische zalving ontmaskert en stelt toverij tentoon.


(7) Toverij is zeer misleidend, deze geest zal strijden voor het volk van God om te tonen hoe hij zich voor Gods volk inzet. Hierdoor komt er een vertrouwenspositie en kan hij in het lichaam opereren. Zie 1 Samuel 14: 47-52.


(8) Toverij probeert alles onder zijn macht te krijgen door mensen tegen elkander uit te spelen of tegen elkander op te zetten zodat er geen relaties ontstaan bij de onderdanen die eventueel gevaarlijk kunnen worden. Zie 1 Samuel 20: 30-34.


(9) Toverij bewerkt dat medewerkers denken dat ze betere relatie met de leider hebben dan de andere werkers. Dit is doordat de leider de indruk geeft dat jij voor hem meer belangrijk bent dan de rest. Het gevolg is dat ieder zich losmaakt van de ander en zichzelf belangrijker acht dan de anderen. Het gevolg is verdeel en heers (overheers).


(10) De geest van competitie begint sterke invloed uit te oefenen want iedereen voelt zich belangrijker dan die ander. Duidelijk is dat hier de leider verheerlijkt wordt boven de anderen.


(11) Toverij bewerkt dat de leider zeer op zichzelf gericht wordt en zeer individueel optreedt en zich gedraagt. Hij heeft geen oog voor de situatie van de ander. Hij spreekt ook vaak over zichzelf om zichzelf te promoten.


(12) Toverij bewerkt dat de leider zijn wil oplegt aan anderen op zo’n manier dat de ander zich moeilijk hiervan los kan maken als hij dit zou proberen. Zie 1 Samuel 20: 30-34 – Saul ten opzichte van Jonathan.


(13) Toverij bewerkt dat de persoon zo onafhankelijk en geïsoleerd wordt opgesteld dat het voor de medewerkers eromheen moeilijk wordt om correctie en advies aan te reiken vanwege gebrek aan relatie. Zo wordt elke benadering vrijwel direct een confrontatie.


(14) Toverij is uit op macht en reputatie en schuwt bedrog en leugen niet om niet te willen toegeven aan verkeerd gedrag. Zie 1 Samuel 15: 20-22.


(15) Toverij in het nauw gedreven schuwt zelfs niet schijnberouw om leugenachtig zogenaamd zonden te belijden om te tonen hoe goed hij wel is. Als later blijkt dat er nog veel ergere zaken openbaar worden, dan blijkt de schuldbelijdenis alleen maar het hoogstnoodzakelijke geweest te zijn en al de rest werd verzwegen. Zondeschuld of overtuiging van zonde doet alles belijden wat is fout gegaan en niet alleen dat wat geopenbaard was.


(16) Zelfmedelijden en zichzelf als slachtoffer schilderen is een tactiek om zo weer impact op zijn goedgelovige omgeving te krijgen. Deze vorm van manipulatie is zeer herkenbaar voor iemand die door toverij wordt beheerst.


(17) Toverij zal zich verzetten tegen het meervoudig leiderschap zoals apostolische teams. In deze vorm van leiderschap is geen mogelijkheid voor alleen heerschappij.


Laten we te allen tijde onszelf onderzoeken door te waken nooit dwangmatig, manipulerend of controlerend te werk te gaan met mensen die aan ons zijn toevertrouwd.God zegene U hierin,

Leo Maat

75 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
Open-Heavens-Ministries-black-high-res.p

@openheavensministries

info@openheavens.nl

Oordeelsestraat 58

5111 PL Baarle-Nassau

the Netherlands

Sunday service at 2PM

Bible Study every Wednesday at 7PM on Facebook and YouTube. 

© 2020 by Open Heavens Ministries.