Het Evangelie van Het Lijden

(Deel 1)


EEN ANDERE kijk op het christendom

In de afgelopen 50 jaar is er een evangelie gepredikt dat velen misleid heeft. Men sprak over het feit dat mensen tot Jezus moesten komen want dan werden al hun problemen opgelost. Boodschappen werden gebracht over het onderwerp geven om terug te ontvangen. Men moest niet meer strijden, want Jezus had immers de duivel verslagen op Golgotha. Het christen zijn werd gepresenteerd als zijnde een zorgeloos, ontspannen, plezierig, overdadig leven, waar men gericht was op de gemeente om er zich fijn te voelen. Mensen kwamen naar de samenkomst om er zelf beter van te worden, meer te ontvangen en vooral de oren te strelen door geweldige studiedagen. Mensen zeiden dan “O, wat hebben we weer heerlijk genoten!”. Vaak waren mensen niet in staat te herhalen wat ze gehoord hadden, maar het was in ieder geval geweldig geweest!


een half evangelie is een vals evangelie

We kijken veelal terug op een egocentrisch, eenzijdig beleven van een gedeelte van de Boodschap, waardoor veel schade berokkend is aan het lichaam van Christus.

Als ik de situatie van het Christendom in het algemeen bekijk, dan zie ik een zwak lichaam, nog steeds kampend met zonde en meestal hopend op een wederkomst van Christus, die hen bevrijden moet uit al hun beperkingen?

Er is veel zielsbeleving, emotioneel Christendom dat vooral zoekt naar bevrediging van de eigen verlangens en begeerten. Men is vaak enkel naar binnen gericht en mensen blijven jarenlang sukkelen met hun problematiek. Er is een geweldig gebrek aan Bijbelkennis en ergens mist het Christendom volledig haar doel waardoor ze een aanfluiting is voor de wereld.


een radicale ommekeer nodig

Er blijkt een radicale ommekeer nodig te zijn in zowel geestelijk inzicht als praktische uitwerking van het doel van het Christendom. Iemand zei ooit eens “Het lijkt er wel op alsof het Christendom het lijden nodig heeft om op het niveau te komen waar ze zou moeten functioneren”.


Het gemeente beleven is nooit bedoeld geweest als een doel op zich maar als een middel tot het bereiken van de grote opdracht die Jezus ons gegeven heeft. Er moet een verandering komen in het verstaan van onze roeping en het beleven van de boodschap die de Bijbel brengt.


niet altijd alles krijgen wat je maar wilt

In de Bijbel vinden we verschillende voorbeelden van beloften die echter niet in het leven van een persoon vervuld werden. Mensen hadden de belofte en keken uit naar de vervulling ervan en hebben deze toch niet verkregen... We kijken dan bijvoorbeeld naar Mozes die de opdracht kreeg het volk van Israel naar het Beloofde Land te brengen. Mozes heeft het land mogen aanschouwen maar is er zelf nooit mogen ingaan.


In Hebreeën 11: 39 lezen we dat veel geloofshelden het beloofde niet verkregen hebben. Mensen hebben geworsteld, gebeden, gewacht en toch niet ontvangen waar ze op hoopten.

In het boek Handelingen lezen we dat Jacobus vermoord werd door Herodes. Jacobus werd martelaar, maar had zijn taak niet kunnen afmaken. Lees Handelingen 12: 1-2.


Vroeger zongen we een lied in het Volle Evangelie “altijd vrolijk, altijd vrolijk, alle dagen zonneschijn”. Is er dan nooit een strijd, verdriet, pijn, onbeantwoorde vragen, oningevulde hoop? Veel mensen durven niet eerlijk te zijn door te erkennen dat de zon echt niet altijd schijnt! Er zijn diepten, er zijn nachten van strijd, zorgen en zelfs leed te dragen.


God is met ons

God die tranen heeft.

God voelt met ons mee, Hij huilt mee. God heeft gevoel. Hij is geen toeschouwer.

In Genesis 6: 6 staat er letterlijk dat God tranen heeft. Het deed Hem verdriet dat het misging met de mens. Er zijn veel andere Schriftgedeelten die aantonen dat God verdriet kent.


Een ding is zeker: God is niet de auteur van het lijden! Hij is onze Bondgenoot in het lijden. God negeert het lijden niet, Hij komt in het lijden van de mens om hem bij te staan.


Psalm 41: 2 “Welzalig hij, die acht slaat op de geringe; ten dage des onheil zal de Here hem uitkomst geven”.


We moeten dus aandacht hebben voor die mens die lijdt, en beseffen dat God met ons is dwars door alle moeite en tranen heen.


het lijden van de tegenwoordige tijd

Paulus schrijft in Romeinen 8: 18 over het lijden van de tegenwoordige tijd en hij zegt, “Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden”.


Paulus spreekt hier over lijden en over heerlijkheid en dan vervolgt hij in vers 19 door te zeggen dat de hele schepping zucht met reikhalzend verlangen naar de openbaring van de zonen Gods. De hele schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen vanwege de zonde, vanwege Adam die zijn recht op heerschappij verkocht aan de Boze. Daarom is er zoveel lijden en verdriet in de wereld en gebeuren er zoveel dingen die niet overeenkomstig zijn aan de wil van God.


heerlijkheid

Door het lijden heen, grotere heerlijkheid.

Het lijden komt niet van God. Het is de Boze die de mens aanvalt en hindernissen opwerpt om de mens te doen struikelen. Het blijkt ook duidelijk uit de Bijbel, zowel in Oud als Nieuw Testament dat kinderen Gods door lijden heengaan. Jezus heeft geleden; wij, Zijn knechten, zijn niet meer dan de Meester, wij zullen ook lijden moeten doorstaan.


Niet vanwege gods toelating

Het lijden is zinloos als men erin berust en ook vooral als men de oorzaak van het lijden bij God legt. Dan komt de mens in crisis en begrijpt niet meer hoe de God van liefde hen in zo’n situatie kan brengen. God is echter niet de auteur van het lijden, doch de Satan. Hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Men moet de duivel weerstaan, vast in het geloof, zonder twijfel, zonder compromis, dwars door alles heen en hij zal van ons vlieden.


God lijdt mee

God gaat mee in ons lijden, en daarin bewerkt Hij wederoprichting. Als een van Zijn kinderen door moeite en verdriet gaat, dan komt God in die moeilijkheden en keert Hij deze ten goede waardoor er hoop op overwinning is voor de Christen.


Jezus was in staat het lijden te doorstaan vanwege de heerlijkheid die op Hem wachtte. Petrus schrijft over lijden en verklaart ook dat God ons na een korte tijd van lijden zal sterken, “Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten”. Lees 1 Petrus 5: 10.


lijden vanwege tegenstand

Paulus roept het uit in Romeinen 8: 31-38 “Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem niet alle dingen schenken” ... “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? ... Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Wat ik ben verzekerd, dat noch dood, noch machten, noch heden, noch toekomst, noch hoogte noch diepte, nog enig ander schepselons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here”.


lijden als prijs

Het lijden is vaak de prijs die iemand betaalt om daarna in een grotere autoriteit te wandelen. Het lijden betekent dat men bewijst aan de Boze dat wat hij ook probeert, wij niet zwichten voor zijn aanvallen, maar vastberaden doorgaan vanwege de prijs der roeping Gods, die van boven is.


verloren terrein herwinnen

Het lijden heeft te maken met het opnieuw in bezit nemen van verloren territorium. Het is het antwoorden op de vraag “wie denk je wel dat je bent?” Het lijden is ook het volgen in de voetstappen van Jezus zoals Petrus het zegt in 1 Petrus 2: 21 “Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft, en U een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden...”


Alle zegen en overvloed van het Koninkrijk van God zijn ons beloofd, met vervolging. Zie Markus 10: 30.


Eerste conclusie van dit gedeelte:

Er is zegen en overwinning maar niet zonder strijd, niet zonder moeite. Men moet beseffen dat er een prijs betaald wordt voor het innemen van gebieden voor het Koninkrijk van God, voor het opnemen van een mandaat, voor het uitwerken van een visie die men van God ontvangen heeft. Het lijden komt niet van God maar van de tegenstander die alles zal proberen om ons te stoppen of te ontmoedigen, maar wie volhardt tot het einde, zal de beloning ontvangen.


Wordt vervolgd ...


In een volgend artikel zal ik verder uitwijden over de oorzaken van lijden. Lees ook hoofdstukken 5 en 10 over het lijden in mijn boek “En toch is God anders”.


Onze boeken zijn momenteel uitverkocht. Laat het ons weten als u financieel of op een andere manier wilt helpen. Alle hulp is welkom!God zegene U

Irene Maat

103 views2 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
Open-Heavens-Ministries-black-high-res.p

@openheavensministries

info@openheavens.nl

Oordeelsestraat 58

5111 PL Baarle-Nassau

the Netherlands

Sunday service at 2PM

Bible Study every Wednesday at 7PM on Facebook and YouTube. 

© 2020 by Open Heavens Ministries.