Jobs Lijden Omdat Hij Gods Knecht is

Updated: Sep 27, 2019

Job vestigt het fundament van ons begrip van God en de dimensies van de geestelijke wereld. In het bijzonder in het licht van de stelling, die luidde, “God is niet de Auteur van onheil en Hij geeft ook geen toestemming”, zijn er hier een aantal belangrijke punten vanuit het boek Job die U uitdagen om uw leerstelling te herzien.


Job is rechtvaardig

Er zijn vier kwaliteiten, die aan Job vastgehecht zijn: hij is zonder blaam, oprecht, hij vreest God en wijkt van het kwade. Deze vier eigenschappen van zijn leven worden verschillende keren in het boek herhaald.


Job heeft niets verkeerds gedaan. Hij heeft geen open deur, zoals zoveel mensen dat beweren als de oorzaak van het onheil in zijn leven. Er was niets fout met Job, integendeel, God had een rechtvaardig mens gevonden en was trots om een partner op aarde de hebben.


Satan wil Jobs identiteit teniet doen.

Gods partner kan niet genegeerd worden. Hij kan niet in een hoekje geplaatst worden maar moet aan de wereld getoond worden, maar ook aan Satan. Volgens het eerste hoofdstuk van Job, heeft Satan rond de aarde gewandeld en heeft hij getracht het domein van Job binnen te treden.


In het begin van Job, zien we dat God een vergadering heeft met Zijn eeuwige heerscharen. Satan komt, onuitgenodigd, in het midden van dit hemels gezelschap. In Psalm 82 lezen we ook van de vergadering van de machtigen, waar God komt om te oordelen te midden van de goden. Satan verschijnt en natuurlijk merkt God zijn aanwezigheid. Hij daagt hem niet uit, Hij nodigt hem niet uit Job aan te vallen, neen, Hij getuigt eenvoudigweg van het feit dat Job zeker zijn aandacht getrokken moet hebben. Eindelijk was er iemand rechtvaardig op aarde.


Satan is de god van deze eeuw

Toen Satan zondigde, werd hij uit de hemelen geworpen, uit de tegenwoordigheid van God en hij landde in de lagere hemelse gewesten en begon op aarde te verkeren. Toen God Zijn mens, Adam, op aarde plaatste, was het Gods bedoeling om Satan lager te brengen en dit te doen door middel van de mens. Zoals we allen weten, onderwierp Adam zich aan Satan in plaats van Gods opdracht te volgen. Vanaf dat ogenblik werd Satan nog meer de heerser van deze aarde.


Job is zich niet bewust van wat er zich boven zijn hoofd afspeelt en hij heeft een beperkt begrip van God. Dus toen Satan God opgezet had om Job van zijn bezittingen te beroven, is Job zich niet bewust van de geestelijke dimensies. Nu moeten we duidelijk stellen dat God dit niet gedaan heeft omdat Jacobus 1: 13 zegt, “God kan niet verzocht worden door het kwade”. Niemand mag dit ooit zeggen! God is enkel licht en kwaad of onheil horen niet bij Hem.


Satan is niet Gods partner en hij functioneert ook niet op gelijk niveau als God. God staat boven Satan. Hij is de Schepper en houdt alles nog steeds in controle, omdat Hij duidelijke de grenzen stelt aan Satans aanval. De bezittingen van Job zijn op aarde; ze bevinden zich in het gebied en de macht van Satan; maar het leven van Job behoort aan God toe!


God verklaart een feit

God geeft geen toelating en is ook niet een Vader, die onverschillig is en die even de andere kant opkijkt om Satan de ruimte te geven te doen wat hij maar wil. God is goed; er is geen duisternis in Hem en Hij werkt niet samen met de vijand tegen de mens. God zegt “wat hij heeft, in uw macht”. In het Hebreeuws is er geen werkwoord, hetgeen betekent dat de zin neutraal is en derhalve is het een verklaring van een feit. Satan is de god van deze wereld en dus, alles wat op aarde is, is van hem.

Toen Job verklaarde dat God gegeven had en genomen had, verklaarde hij dit in zijn beperkt begrip van God. Hij kende God niet maar was onderweg Hem te kennen en inzicht te krijgen in de gebieden van de geest.


Een tweede aanval

Opnieuw in Job 2 herhaalt zich hetzelfde scenario, waar Satan nogmaals verschijnt in de vergadering van de machtigen. Job had niet gezondigd na de eerste aanval en bleef “zonder blaam, oprecht, Godvrezend en afwijkend van het kwade”. Satan had Job zonder reden aangevallen! God getuigt opnieuw van Jobs integriteit en Satan gaat een stap verder. Opnieuw geeft God geen toestemming maar stelt een feit vast “zie, hij, in uw hand”. Toch stelt God duidelijke grenzen aan Satans boze wegen en verbiedt Satan Jobs leven aan te raken. Dan verlaat Satan God en maakt Job ziek. Job zondigde niet en bleef integer voor God.


Vrienden komen om Job aan te klagen en om hem van zonden te overtuigen

Jobs vrienden komen en zwijgen zeven dagen lang. Ze kunnen niet spreken vanwege het onheil dat zij treffen wanneer ze hem bezoeken. Dan beginnen zijn vrienden te spreken over het feit dat hij zeker gezondigd moet hebben. Elke keer in de gesprekken, groeit Jobs beeld van God en hij begint te begrijpen dat er iets aan de hand is, dat boven zijn gezichtsveld ligt. In Job 31: 37 staat “Van al mijn schreden zal ik Hem rekenschap geven, als een vorst Hem naderen”. De vertalers hebben Hem met een hoofdletter gezet, maar de context toont dat het een kleine “h” zou moeten zijn. Hij verwijst naar de tegenstander. Zie vers 35Ach, dat toch iemand naar mij luisterde! Zie hier mijn ondertekening – de Almachtige antwoorde mij – ook het stuk, dat mijn tegenpartij heeft geschreven. Voorwaar, ik zal het op mijn schouder nemen, het mij als een diadeem ombinden”. (mijn tegenpartij is niet God, maar Job stelt God een vraag aangaande de verklaring die de tegenpartij geschreven heeft - letterlijk: de man van mijn rechtsgeding, mijn bestrijder). Job wil de boze werken van de vijand tentoonstellen, op zijn schouder nemen zodat ieder het ziet.


God openbaart Zichzelf aan Job.

Job 38-42 vormen de hoofdstukken waarin God, als Vader, Job begint te onderwijzen. Hij breekt Job niet af, Hij bespot hem niet, neen, Hij neemt Job naast Zich en toont hem verschillende dimensies, the schepping van de wereld, de zee, de zon en de onderwereld. God neemt Job in de onzichtbare wereld en toont hem de fundamenten van de aarde. Er zijn pilaren en er is een hoeksteen (symbool van Jezus Christus). De zee is vaak symbool van duisternis en onberekend gevaar. God onderwijst Job over de realiteiten van de geestelijke wereld. Er is God en er is duisternis. De zon is beeld van de dageraad en God, die komt om het dodenrijk te overwinnen.


Jezus toonde ons het juiste beeld van God. Hij, die Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij kwam om de werken van de boze aan het licht te brengen, te exposeren. Hij onderwees genade en waarheid en toonde het ware karakter van God tegenovergesteld aan de verborgen boze praktijken van Satan.


Dan introduceert God Job aan twee heersers van duisternis: het beest van de zee en het beest van de aarde. Zie ook Openbaring 13. Job 40: 10, het nijlpaard en de krokodil, letterlijk het oerdier en de draak. Deze twee machten werden geschapen om ermee te spelen doch zij pleegden opstand tegen God en werden boosaardig. God wil dat we ons bewust zijn van de geestelijke wereld. God is niet de Auteur van kwaad en schiep ook niet het kwade, maar kwaad ontstond vanwege verkeerde keuzes tegen God in.


God wil dat Zijn mens, Job, bekleed wordt met heerlijkheid ten einde de goddeloze neer te halen. God zegt in Job 40: 5-7 “Tooi u dan met heerlijkheid en hoogheid, bekleed u met majesteit en luister; stort uw ziedende toorn uit, en zie al wat trots is, en werp het terneer; zie al wat trots is, verneder het en verpletter de goddelozen op staande voet”. Zie ook Romeinen 16: 20 en Maleachi 4: 3 “Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen...”


Job verhoogd en hersteld

Nu dat de vijand aan het licht is gebracht en dat Gods dienstknecht door deze verschrikkelijke test is gegaan, neemt God Job en plaatst hem in een positie van autoriteit in de geest. Nu neemt God wraak op zijn vijand; nu heeft Job een stem, die gehoord moet worden en wat Job ook bidt zal verhoord worden. Eerst bidt Job voor zijn vrienden en God hoorde en ten tweede stortte God Zijn zegen uit over het leven van Job als nooit tevoren. Er komt een einde aan de tirannie van de Boze. De Satan heeft niet het laatste woord maar God. In Christus, heeft Hij de boze overwonnen en aan de kerk getoond hoe hem te overwinnen en neer te halen, de weg voorbereidend voor de volle vestiging van het Koninkrijk van God op aarde.


Zelfs al kunnen er tijden van moeite en vervolging zijn, welke komen vanwege onze toewijding aan God, (door de boze toebedeeld – zie 1 Petrus 5: 9 “Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten”) toch is God in staat alle dingen ten goede te keren voor hen die Hem liefhebben. Daarom zijn we meer dan overwinnaars in Hem. Zie Romeinen 8: 37-39 “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here”.


Laat ons mensen zijn die vastberaden zijn, het getuigenis van Job dragende “zonder blaam, oprecht, Godvrezend en wijkend van het kwade”; dit is het getuigenis van Jezus.


Wij moeten christenen zijn dat bekend is met de geestelijke tactieken van de duisternis. Zorgen dat we zonder zonde in deze wereld staan zodat wij zelf geen open deur geven aan de tegenstander om ons aan te vallen. Laten we mensen zijn die, dwars door alles heen, standhouden, wetende dat God aan onze zijde staat, met ons is in de strijd en ons zeker zal bijstaan. Hij zal een weg zoeken zodat wij er beter dan ooit uitkomen en daarmee God alle eer geven voor de geweldige overwinning! (1 Corinthiers 10: 13).Moge God U rijkelijk zegenen!

Irene Maat

44 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
Open-Heavens-Ministries-black-high-res.p

@openheavensministries

info@openheavens.nl

Oordeelsestraat 58

5111 PL Baarle-Nassau

the Netherlands

Sunday service at 2PM

Bible Study every Wednesday at 7PM on Facebook and YouTube. 

© 2020 by Open Heavens Ministries.