Mijn Cultuur, Mijn Afgod?!

Cultuur is een heel gevoelig onderwerp waar mensen blijkbaar zodanig in geworteld zijn dat ze hun wijze van doen per definitie Bijbel getrouw vinden. Toch blijken veel cultuurgewoonten niets met het Woord van God te maken te hebben maar dit zijn dingen die van kleins af aan aangeleerd worden als zijnde deel van je leven. Het lijkt wel alsof er geen verschil gemaakt wordt tussen cultuur en Bijbel of onze cultuur en het Koninkrijk van God.In dit artikel willen we kijken naar de betekenis van cultuur, de impact van cultuur en de noodzaak cultuurpatronen af te leggen.


1. Wat betekent cultuur?

Cultuur verwijst naar de manier waarop mensen met elkaar omgaan of leven. Het gaat dan om waarden, doeleinden, normen of verwachtingen, die van belang zijn voor de samenleving. Cultuur wordt beschreven als het geheel aan gewoonten en gedragsregels, die bij een volk of stam hoort.


Het etymologisch woordenboek geeft de volgende uitleg: vanuit het Frans “culture”.Het woord werd gebruikt voor de kweek van diertjes, beschaving en de kweek van bacteriën. Het ging in eerste instantie om de bebouwing van de grond en het woord werd gebruikt vanaf 1300. Het stamt van het Latijn “cultura”dat betekent verzorging, bebouwing, veldbouw, vorming, veredeling. Bij het werkwoord “colere”(deelwoord: cultus) luidt de vertaling: verbouwen, bewonen, religieus vereren. Eerst werd het woord gebruikt voor de bewerking van het land. Aan het eind van de 17de eeuw werd het woord overdrachtelijk gebruikt voor beschaving. Cultuur heeft dan betrekking op de geestelijke ontwikkeling en vervolmaking van het individu. De innerlijke beschaving van de mens wordt dus vergeleken met een goed behandelde akker.


Cultuur is dus datgene wat in een mens ingeprent wordt vanuit zijn onmiddellijke omgeving (familie waarden), zijn landelijke invloeden (achtergronden van maatschappelijk/politieke factoren) en religieuze patronen (kerkelijke waarden en normen). Al deze dingen “ploegen” de menselijke “grond” waardoor de persoon gevormd/misvormd wordt.


Cultuur zit dus diep in iemand verankerd. Het woord cultuur is ook verwant met cultus. Je cultus is wat je aanhangt of aanbidt. De culturele waarden zijn de vaste grond waarop allerlei andere zaken gebouwd zijn. Het betekent dus dat cultuurpatronen geworteld zijn in iemands leven en zo verweven zijn in het leven dat dit voor de mens “waarheden” zijn, die gelijk of zelfs boven al het andere staan.


2. DE impact van cultuur op de mens

De impact van je cultuur als christen zit sterk in je persoonlijkheid verankerd. Cultuurpatronen bepalen het denkenen het handelenvan de mens. Wanneer een mens geconfronteerd wordt met uitdagingen in het leven, gaan automatisch culturele gewoonten de boventoon spelen, zelfs tegen alle logica in.Een cultureel patroon kan zich bijvoorbeeld uiten in familiebanden. De cultuur heeft geleerd dat je familie vóór alles gaat. Je kiest dus per definitie voor elkaar als familie, zelfs wanneer een lid van de familie iets doet wat niet goed is, dan nog wordt de persoon gedekt en verdedigd. Het blijkt dat dan alle logica en redelijkheid verdwijnen vanwege de culturele achtergronden.


Cultuur doet je ook vasthouden aan je normen, waarden, gewoonten, taal en dergelijke, zelfs al verhuis je van het ene land of continent naar het andere. Je ziet dan dat er clans ontstaan waarin de vreemdeling zich het liefst blijft aansluiten omdat daarin zijn eigen culturele achtergronden beleefd kunnen worden.


Omdat cultuur zo diep geworteld zit, wordt het ook versterkt door de sociologische drang om bij de groep te willen horen. Men wil niet buitengesloten worden, men wil erbij horen. Dit patroon maakt interculturele omgang moeilijk.


In interculturele contacten zit er nog een bijkomende moeilijkheid van de taal. Taal is een enorme mogelijkheid maar kan ook een grote hinder zijn in communicatie. De ene cultuur gebruikt woorden met een bepaalde waarde en achtergrond; voor de andere cultuur kunnen diezelfde woorden een totaal andere betekenis hebben en dus totaal anders overkomen.

Ik zal nooit vergeten hoe ik een Engels woord in Engeland had geleerd en ik gebruikte dat woord in een ander Engelstalig land, zonder te beseffen dat dit woord een totaal andere betekenis had. Voor mij klonk het woord volledig onschuldig! Wat een consternatie!


Lichaamstaal en houdingen worden door mensen geïnterpreteerd in de taal van hun culturele waarden en niet altijd overeenkomstig de realiteit.

Dit zijn allemaal puur sociologische feiten, maar wat doe je hier als Christen mee?


3. CULTUurpatronen = de oude mens

Uiteraard schilder ik een beeld van de mens die opgroeit buiten de kennis en relatie met God. Het is de oude mens, die vasthoudt aan de culturele waarden.


Het moment dat iemand zich bekeert, zich keert tot Christus, als Redder en Verlosser ontvangt de persoon de wedergeboorte (zie Johannes 3).


Paulus noemt het de nieuwe mens. Geestelijk leven breekt door in de pasgeboren Christen, die nu moet leren leven vanuit een nieuwe cultuur: DE CULTUUR VAN HET KONINKRIJK GODS. De Koninklijke wetten overtreffen alle culturen die gebouwd zijn vanuit menselijke structuren en vaak demonisch geïnspireerde gewoonten.


Het proces van vernieuwing begint wanneer de mens gewillig is zijn oude patronen af te leggen en langzaam maar zeker te groeien in de gedragscode van de Schrift. Cultuurpatronen kunnen de mens zodanig beheersen dat men overtuigd is dat een gewoonte, houding of gedrag overeenstemt met die van het Koninkrijk van God, terwijl dit totaal niet zo is.


Een Koninkrijk van God denker zal niet meer zijn eigen land, taal of achtergronden zijn gedrag laten bepalen, doch hij zal de regels van het Nieuwe Koninkrijk volgen waartoe hij nu behoort. De Christen is immers een burger van het Rijk der Hemelen (Efeze 2: 19).


Paulus zei wel dat hij de Griek een Griek werd, de Jood een Jood om sommigen te winnen. Paulus richt zich tot de onbekeerde, onveranderde mensen, die hij wil bereiken met het Evangelie. Hij probeert zich aan te passen aan hun cultuur om hen niet te kwetsen zodat hij een enkeling eruit kan halen. Eenmaal de persoon bereikt is, spreekt en handelt Paulus echter heel anders en confronteert hij zonder meer verkeerde gewoonten waarbij hij zelfs zover gaat door zijn tradities op te leggen aan de gelovigen die hij onderwijst (2 Thessalonicenzen 2: 15 en 3: 6).


Cultuur mag dus nooit je afgod zijn. In het Koninkrijk Gods zijn Jood en Griek gelijk en moeten beiden zich voegen naar de normen van de Schrift.


4. Wat betekent dit concreet voor de christen?

Als Christenen moeten we leren geen eigen cultuurpatronen van onze opvoeding aan een ander op te leggendoor te beweren dat dit uit de Bijbel komt. We moeten opletten dat we geen andere volken of naties discrimineren: er is in het Koninkrijk van God geen sprake meer van Engels, Nederlands, Vlaams, Surinaams, Afrikaans, Amerikaans of welke cultuurachtergrond dan ook, maar zoals Paulus zegt, “Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen” (Efeze 4: 20).


Het is belangrijk dat we ons afvragen in onze reactie en frustraties naar elkaar of we reageren vanuit oude cultuurpatronen of dat we getrouw zijn aan de nieuwe mentaliteit van het Koninkrijk van God en als wedergeboren, vernieuwde mensen in deze wereld, waarachtige ambassadeurs en vertegenwoordigers zijn van God op aarde.


Moge een ieder zich afvragen hoeveel cultuur er nog vastzit die afgelegd moet worden en vervangen door de nieuwe mentaliteitvan het Koninkrijk Gods. Welke is “uw”Bijbel Vertaling waar U aan vasthoudt en gelooft dat dit de enige geldige is? Waarom bidt U met uw ogen dicht en uw handen gevouwen? Wat denk je van het drinken van wijn? Hoe is je visie op een kerkdienst? Wat is uw beeld van God? Aan welke leerstellingen houdt U vast en wat is de basis van uw overtuiging?


Het zou goed zijn als iedereen een blik zou slaan in deze zaken en zien in hoeverre ze echt bevrijd zijn door de krachtige waarheid van het Woord van God, geïnspireerd door de Heilige Geest. Zijn wij door de Geest geleid? Of leven we vanuit emoties en gewoonten?God zegene u!

Irene Maat

52 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
Open-Heavens-Ministries-black-high-res.p

@openheavensministries

info@openheavens.nl

Oordeelsestraat 58

5111 PL Baarle-Nassau

the Netherlands

Sunday service at 2PM

Bible Study every Wednesday at 7PM on Facebook and YouTube. 

© 2020 by Open Heavens Ministries.